نسخه آزمایشی
Menuبرگزاری اولین جلسه ویدئو کنفرانس مدیران کل پدافند غیر عامل استانداری های سراسر کشور

اولین جلسه مدیران کل پدافند غیر عامل استانداری های سراسر کشور در سال 99 با حضور حسین قاسمی مدیر کل مرزی و کمیته پدافند غیر عامل وزارت کشور به صورت ویدئو کنفرانس در خصوص هم اندیشی به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرایی ماموریت پدافند غیر عامل و طرح مسائل و مشکلات برگزار گردید .