نسخه آزمایشی
Menu

درس های از پدافند غیر عامل

پیامد های زیست محیطی آتش سوزی در جنگل ها


آتش سوزی که یکی از عوامل تخریب جنگل محسوب میشود، خسارات اقتصادی، آلودگی های زیست محیطی و صدمه به جان و مال انسانها را در پی دارد.

انواع آتش سوزی جنگل :

 • زیرزمینی: آتش گرفتن خاک جنگل و پوشش مرده موجود بر سطح عرصه
 • سطحی : پوشش مرده، تراشه و خرده چوب  و رستنی های کوچک اعم از زیر اشکوب یا نهال های جنگلی آتش میگیرند و می سوزند.
 • تنه ای : ناشی از صاعقه زدگی درختان یا بی احتیاطی انسان
 • تاجی : منحصر به درختانی است که برگ و شاخسارهای قابل اشتعال دارند. بیشتر سوزنی برگان

رایج ترین این آتش سوزی ها در غرب کشور وشهرستان ملکشاهی، آتش سوزی سطحی است که در کل بستر جنگل گسترش یافته و:

 • لانه های جانوران را از بین میبرد.
 • گیاهان و بوته ها را منهدم کرده
 • ریشه درختان را میسوزاند . 
 • این آتش سوزی ها به جریان باد بسیار حساس بوده و باد آن را تقویت میکند.

گونه های بلوط و گونه های درختی دیگر که ریشه آنها از سطح خاک بیرون است در آتش سوزی های سطحی بیشتر آسیب می بینند.

عوامل موثر در گسترش و شدت آتش:

 • نوع ومقدارموادسوختنی
 • رطوبت مواد سوختنی
 • جریان باد
 • عوارض زمین ( توپوگرافی)
 • پوشش جنگل

خسارت های ناشی از آتش سوزی جنگل:

 • کاهش یا نابودی ارزش تجاری درختان جنگلی
 • از بین رفتن نهال های جنگلی
 • آسیب وارد به نیروی مولد جنگل: (جانشینی گونه های نا مرغوب به جای گونه های مناسب،کاهش انبوهی توده رستنی،قطع اجباری درختان سوخته)
 • کاهش ارزش محافظتی جنگل
 • صدمه وارد به خاک جنگل
 • نابودی جانوران اهلی جنگل
 • صدمه به جان ومال انسان ها

  در جنگلهای مناطق غرب کشور عامل محیطی ایجاد آتش سوزی کاهش بارندگی ذکر شده است عامل اصلی آتش سوزی فعالیت های آگاهانه و ناآگاهانه انسانی می باشد.

پیشگیری از آتش :

 • تعلیم و آموزش افراد بومی جنگل
 • نصب تابلوهای هشداردهنده در مناطق مستعد آتش
 • احداث جاده های نفوذی
 • زمانی که هواگرم است و جنگل پوشیده از برگ های خشک است از روشن کردن آتش خودداری کنیم.
 • کبریت نیم سوخته یا ته سیگار باقیمانده را خاموش کنیم.
 • قبل از ترک جنگل آتش را خاموش کنیم.
 • اجرای قاطعانه و به هنگام مقررات مربوط به تعقیب آتش سوزی عمد و غیر عمد.

 

روش های عملی اطفاء حریق در جنگل

 • اگر در سر راه حرکت آتش خندق و یا گودالی حفر شود از پیشروی آن جلوگیری می کند.
 • اگر وسعت آتش زیاد نباشد می توان با گونی های خیس ، کوبیدن با بیل ،ریختن خاک و پاشیدن آب آتش را خاموش کرد.
  اگر وسعت آتش زیادباشد ازدو طرف اقدام شود کار خاموش کردن بهتر و سریعتر انجام می گیرد.
 • اگروسعت آتش خیلی زیاد باشد که روش های بالانتیجه ندهند باید اقدام به ایجاد آتش بر کرد.
 • اگر آتش درقسمت بالایی وتاج درختان صورت گرفته باشد باید تعدادی از درختان اطراف منطقه را قطع کردتا از پیشرفت آتش جلوگیری شود.
 • اگرتنه درختان پوسیده و خشک آتش گرفته باشد باید قبل از انداختن آنها گیاهان اطراف درخت مذکور را از گیاهان خشک و مواد سوختنی پاک کردو سپس اقدام به قطع و اطفا حریق آن نمود.