نسخه آزمایشی
Menu

دیدار مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با وزیر محترم کشور در خصوص وضعیت سکونتگاههای غیررسمی

دیدار مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با وزیر محترم کشور در خصوص وضعیت سکونتگاههای غیررسمی


دیدار مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با وزیر محترم کشور در خصوص وضعیت سکونتگاههای غیررسمی

به دنبال نظارت دقیق دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و عملکرد موفق دفاتر تسهیل گری در سکونتگاههای غیررسمی استان کرمانشاه در پیشبرد برنامه و دستورالعمل اعلامی, مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و مدیران دفاتر تسهیل گری استان روز سه شنبه مورخ 12/6/98 با دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور دیدار خواهند داشت.

در این دیدار گزارشی از وضعیت سکونتگاههای غیررسمی استان و فعالیت دفاتر ارایه خواهد شد.