نسخه آزمایشی
Menuاطلاعيه برگزاري اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ،استان و کشور

اطلاعيه شماره يك

استانداري كرمانشاه

اطلاعيه برگزاري اولین  دوره انتخابات  شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ،استان و کشور

 

در راستاي اجراي ماده "شش" تصويب نامه شماره 67735/ت مورخ 6/6/95  هيات محترم وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد) ، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طي روز چهارشنبه تاريخ29/8/98راس ساعت9 صبح در محل استانداري (سالن تدبير)برگزار خواهد شد . بدينوسيله از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد داراي پروانه فعاليت از استانداري ، دعوت بعمل مي آيد بمنظور  ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبير خانه سازمانهای مردم نهاد ذيربط مراجعه و به شرح ذيل اقدام نمايند .

الف : سازمانهايي كه متقاضي نامزدي انتخابات جهت تصدي سمت "نماينده سازمانهاي مردم نهاد در  شورای توسعه و حمایت " هستند ، مي بايست در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده از تاريخ 01/07/98 لغايت  06/07/98 اقدام نمايند.

ب : سازمانهايي كه صرفا متقاضي شركت در جلسه انتخابات بمنظور راي دادن هستند ، مي توانند از تاريخ 01/07/98 لغايت 27/08/98 در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده اقدام كنند .

*مدارك مورد نياز جهت صدور كارت ورود به جلسه راي دهندگان و نامزدهاي انتخابات بشرح ذيل است   :

1. تصوير پروانه  فعاليت صادره از استانداري

2.تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور  مبني بر ثبت تغييرات هيات مديره  سازمان مردم نهاد .

3.اصل صورتجلسه هيات مديره  سازمان مردم نهاد  مبني بر معرفي نماينده تام الاختيار جهت شركت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).

4.يك قطعه عكس 4×3براي  نماينده

5. تصوير صفحه اول شناسنامه،تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت، تصوير كارت ملي (هركدام دو برگ ) و تكميل فرم ثبت نام براي نامزدهاي انتخابات.

*لازم به ذكر است هر سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي يك نماينده اقدام نمايد و حضور نماينده جهت ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه الزامي است .

*محل ثبت نام :دبير خانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در استانداري كرمانشاه( طبقه دوم اتاق 226)

 

دبيرخانه سازمانهای مردم نهاداستان كرمانشاه