نسخه آزمایشی
Menu

اهم وظایف دفتر امور اجتماعی در بخش دفاتر تسهیل گری توسعه محلی

اهم وظایف دفتر امور اجتماعی در بخش دفاتر تسهیل گری توسعه محلی


اهم وظایف دفتر امور اجتماعی در بخش دفاتر تسهیل گری توسعه محلی و شرح وظایف دفاتر تسهیل گیری

اهم وظايف  دفتر اجتماعي در بخش دفاتر تسهيل گري توسعه محلي

-          شناسايي سكونتگاههاي غير رسمي شهر

-          پيگيري اخذ مجوز ايجاد دفتر تسهيل گري با ارائه وضعيت مناطق به سازمان امور اجتماعي كشور و اهميت ايجاد دفتر در اين مناطق

-          پيگيري تخصيص اعتبار از محل اعتبارات كاهش آسيب هاي اجتماعي بمنظور ايجاد دفتر دفتر تسهيلگري

-          اعلام فراخوان برگزاري مناقصه واگذاري دفتر تسهيلگري به شركتهاي مهندسين مشاور با سابقه كار در مناطق حاشيه شهري

-          انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت شركتهاي شركت كننده در فراخوان و كارشناسان معرفي شده توسط عوامل شركت مشاور مادر

-          اعلام نتايج بررسيهاي مذكور ورسيدگي به اعتراضات افراد و شركتهاي پذيرفته نشده

-          انعقاد قرارداد با موسسات پذيرفته شده و ارسال قرارداد بمنظور طي مراحل پيش پرداخت به اداره كل اداري مالي

-          نظارت بر عملكرد دفاتر فعال در محلات هدف وفق قرارداد منعقده

-          پيگيري امورات مورد نياز و رفع مشكلات محلات از دستگاههاي مرتبط كه توسط دفاتر احصاء گرديده

-          برگزاري كارگاههاي آموزشي مورد نياز گروههاي سني مختلف محلات هدف از طريق سمنهاي طرف قرارداد

-          دريافت ، بهره برداري و ارائه گزارشهاي تهيه شده توسط دفاتر از محلات هدف به تفكيك گامهاي تعريف شده در قرارداد

-          پيگيري ارائه پيشنهاد،تخصيص و جذب اعتبار از محل تملك داراييهاي سرمايه اي از طريق سازمان امور اجتماعي كشور در جهت رفع محروميت وتوسعه مناطق هدف (ازجمله: ايجاد پاسگاه موقت،ايجاد پايگاه اورژانس اجتماعي،اجراي پروژ هاي ايجاد فضاهاي ورزشي، ايجاد پروژ هاي محيطي،پارك و فضاي سبز، ارتقاي مراكز آموزشي و نيز تجهيز فضاهاي مذكور و همچنين توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي ودرماني در محلات موصوف

-          پيگيري ساير امورات محلات موصوف از دستگاههاي مرتبط

*شرح وظايف دفاتر تسهيل گري توسعه محلي وفق قرارداد

مرحله اول:امور پشتیبانی و اقدامات اولیه برای ورود به محله

- شناسایی بازیگران اصلی محله؛

- تهیه گزارش سیمای محله (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی)؛

- گزارش فعالیت­های نهادهای رسمی و غیرسمی فعال در محله، شهر و استان؛

- گزارش برنامه­های جاری و آتی دستگاه­ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در محله؛

مرحله دوم: اجرا

گام اول) آگاهی‌رسانی، حساس‌سازی و اطلاع‌رسانی

گام دوم) شناسایی افراد و گروه‌های حساس، موثر، بانفوذ، فعال و علاقه‌مند در محله

گام سوم) اعتمادسازی از طریق انجام اقدامات عاجل شناسایی‌شده در محله

گام چهارم) گروه‌سازی براساس مسائل، چالش‌ها و اهداف مشترک و آموزش و توانمندسازی گروه‌ها

گام پنجم) ثبت گروه‌ها (رسمی‌سازی) و تشکیل نهادهای محلی

گام ششم) تدوین سند مشارکتی محله و جلب مشارکت همه‌ی بازیگران محلی

گام هفتم) اجرای سند توسعه محلی با مشارکت افراد، گروه‌ها و نهادهای محلی

گام هشتم) اجرای برنامه‌های بهبود شاخص‌های توسعه اجتماعی و كاهش آسيب هاي اجتماعي

مرحله سوم: پایش و ارزیابی

- تشکیل کمیته ارزیاب متشکل از نمایندگان گروه‌ها و نهادهای فعال محلی و شورای شهر و سایر اعضای درخواستی باتوجه به شرایط؛

- تهیه گزارش ارزیابی 6 ماهه و ارائه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها  و تهدیدهای برنامه توسعه محلی؛

- ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی رفع مشکلات و بهره‌گیری از فرصت‌ها توسط کمیته ارزیاب؛ تدوین برنامه یکساله آینده؛