نسخه آزمایشی
Menu

شرح وظایف و اهداف

شرح وظایف و اهداف

-مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان.
-همکاری با دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارهای و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در شهرها.
- بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری، به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد.
- مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خودکفایی آنها.
-بازرسی از کلیه اقدامات اجرایی شهرداری ها در سطح شهرها و تهیه گزارش های دوره ای جهت مراجع ذیربط.
-همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان در تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل و بلایای طبیعی برای تخصیص اعتبارات لازم بر اساس قوانین و مصوبات شورای برنامه ریزی و مدیریت استان و سایر شوراهای مرتبط.
-بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست در قالب کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی ذیربط و پیشنهادات شهرداری ها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری.
-صدور دستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های توسعه شهری اعم از مالی و اعتباری، خدماتی و عمرانی.
- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و شوراهای اسلامی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و گزارش های ارسالی شهرستان ها.
-ارائه پیشنهاد برنامه های آموزشی  و آشناسازی اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست با وظایف و مسئولیت های قانونی خود و سایر مسائل مورد نیاز در جهت اجرای هرچه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و پیگیری مراحل اجرایی .
- ارائه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش به منظور آشنایی کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها با قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به شوراهای اسلامی.
-برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش های استانی و شهرستانی با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست به منظور تبیین سیاست ها و خط مشی های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.
- بررسی شکایت های واصله از شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست و رسیدگی لازم مطابق قوانین و مقررات.
- بررسی نیازها و اقدامات مالی شهرداری ها و نظارت بر انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.
- نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری ها از طریق اجرای وظایف محوله به دبیرخانه شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان.
- راهبری و نظارت بر برنامه های پژوهشی شهرداری ها از طریق ایفای وظایف محوله به دبیرخانه شورای پژوهشی امور شهری استان.
- ارائه راهبرد در توسعه امور فناوری اطلاعات شهرداری ها.
- پیگیری امور مرتبط با درجه بندی و تاسیس شهرداری ها.
-بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و پیگیری انجام مراحل قانونی و ابلاغ آن ( موضوع آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض).
- عضویت و شرکت در کارگروهها و کمیسیون های مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست(کمیسیون ماده 5 تغییرکاربری اراضی و کمیسیون مواد 100 و 77 قانون شهرداری ها و ...)
- پیگیری امور مرتبط با سازمان های وابسته به شهرداری های استان.