نسخه آزمایشی
Menuدستورالعمل نحوه واگذاری ، میزان و واریز تنخواه گردان