نسخه آزمایشی
Menu
صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر

صدور مجوز راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروها

رسیدگی به شکایات مناقصات

رسیدگی به مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها

صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان

پاسخگویی مراجعات کمیسیون ماده 99 از طریق تلفن دبیرخانه مستقر در دفتر فنی