تصويب ‌نامه در خصوص تعيين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي


شهرستانها، بخش ‌ها و دهستانهاي مندرج در فهرست پيوست كه تأييد شده به ‌مهر پيوست تصويب‌ نامه هيئت ‌وزيران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي موضوع قوانين و مقررات زير تعيين مي‌گردند. مناطق كمتر توسعه ‌يافته و محروم اختصاراً در اين تصويب‌ نامه، «مناطق كمتر توسعه يافته» ناميده مي‌ شود.

 

این متن مربوط به وضعیت 8 مقرره و تا قبل از تاریخ 1394/02/13 می باشد.

 

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي

هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ ۲۰ /۲ / ۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۷۲۵۷ /۱۰۰ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۸۷ معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس ‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱ـ شهرستانها، بخش ‌ها و دهستانهاي مندرج در فهرست پيوست كه تأييد شده به ‌مهر پيوست تصويب‌ نامه هيئت ‌وزيران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي موضوع قوانين و مقررات زير تعيين مي‌گردند. مناطق كمتر توسعه ‌يافته و محروم اختصاراً در اين تصويب‌ نامه، «مناطق كمتر توسعه يافته» ناميده مي‌ شود.

الف ـ قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به منظور اختصاص دو درصد (۲ ٪) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت‌ خيز و گازخيز و شهرستانهـا و بخش هاي محروم كشور ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

ب ـ مواد (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

پ ـ ‌ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ (تنفيذ شده به موجب ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۳ـ).

ت ـ قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخص‌ هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب ۱۳۸۱ـ .

ث ـ بند «۴» اصلاحي قانون راجع ‌به تأسيس شركت شهركهاي صنعتـي ايران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ .

ج ـ تبصره (۳) بند «الف» ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .

چ ـ تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ .

ح ـ تبصره (۲) ماده (۲۳) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .

خ ـ ماده (۲۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

د ـ مقررات استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ .

تبصره ۱ـ در مواردي كه نام شهرستان يا بخش در فهرست پيوست اين تصويب‌ نامه آمده‌ است، حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهري و دهستانهاي تابع آنها نيز خواهد بود.

تبصره ۲ـ تمامي نواحي صنعتي روستايي و واحدهاي موجود در آن مطابق ماده (۶) تصويب‌ نامه شماره ۱۱۶۰۰۲ /ت ۳۵۲۵۳ه‍ مورخ ۱۸ / ۹/ ۱۳۸۵ موضوع آيين ‌نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي، مشمول قوانين و مقررات حمايت از مناطق كمتر توسعه يافته هستند.

۲ـ محدوده جغرافيايي فعلي شهرستانها، بخش‌ ها و دهستانهاي موضوع فهرست پيوست، ملاك اعمال تسهيلات و حمايت ‌هاي موضوع اين تصويب‌ نامه مي‌ باشد و تغييرات آتي تقسيمات كشوري و محدوده آنها تأثيري در تداوم اعمال تسهيلات و حمايت‌ هاي ياد شده نخواهد داشت.

۳‌ـ نقاط كمتر توسعه يافته قبلي كه نام آنها در فهرست پيوست نيامده ‌است، به شرح زير تعيين تكليف مي‌ شود.

الف-فهرست ضميمه تصويب نامه شماره ۲۱۳۷۲ /ت۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۸۲ و فهرست مناطق توسعه نيافته موضوع تبصره (۳) ماده (۲) تصويب نامه شماره ۱۰۷۳۳ /ت۲۲۹۵۷هـ مورخ ۲۱ /۳ /۱۳۷۹ و مصوبات مشابه در مورد واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم همچنان تا پايان ده سال ملاك عمل خواهد بود.

ب - تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا تاريخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۸ شروع به اجراي طرح در مناطق كمتر توسعه يافته قبلي نموده اند همچنان طبق شرايط و ضوابط اعطايي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي مشمول شرايط ترجيحي در اين مناطق مي‌ باشند.

پ ـ سهم تخصيص يافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبيعي در امور زيربنايي و عمراني و نيز معافيت از حقوق و عوارض دولتي (موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافيت مالياتي (موضوع ماده (۹۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم) و تسهيلات موضوع ساير قوانين و مقررات مذكور در بند (۱) اين تصويب‌ نامه براي شهرستانها و بخش‌ ها و دهستانهايي كه نام آنها در فهرست پيوست نيامده است، براساس ضوابط قبلي تا پايان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است.

۴ـ فهرست پيوست اين تصويب‌ نامه، فقط براي قوانين و مقررات حمايتي دولت، مندرج در بند (۱) اين تصويب‌ نامه ملاك عمل مي‌ باشد.

۵ ـ مفاد اين تصويب‌ نامه از ابتداي سال ۱۳۸۸ ملاك عمل مي‌ باشد.

تبصره ـ مدت اعتبار فهرستهاي موضوع جزء (ث) و تبصره (۲) بند (۲) تصويب‌ نامه شماره ۱۲۲۹۰ /ت۳۳۰۵۱ هـ مورخ ۲۴ / ۳/ ۱۳۸۴ در مورد قوانين و مقررات موضوع بند (۱) اين تصويب‌ نامه براي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفيذ مي‌ شود.

۶ ـ معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور موظف است با هماهنگي دفتر امور مناطق محروم كشور و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌ جمهور و ساير دستگاههاي اجرايي مربوط ظرف سه ماه بعد از تصويب هر يك از برنامه‌هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فهرست‌ هاي پيوست را با توجه به ميزان توسعه و محروميت ‌زدايي شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگري نموده و همراه با اصلاحات ضروري براي تصميم‌ گيري به هيئت‌ وزيران ارائه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(شهرستانها)


شهرستان كمتر توسعه يافته


استان


چاراويماق


آذربايجان شرقي


كليبر


آذربايجان شرقي


ورزقان


آذربايجان شرقي


اشنويه


آذربايجان غربي


بوكان


آذربايجان غربي


پلدشت


آذربايجان غربي


پيرانشهر


آذربايجان غربي


تكاب


آذربايجان غربي


چالدران


آذربايجان غربي


چايپاره


آذربايجان غربي


سردشت


آذربايجان غربي


شاهين ‌دژ


آذربايجان غربي


شوط


آذربايجان غربي


بيله سوار


اردبيل


گرمي


اردبيل


فريدونشهر


اصفهان


آبدانان


ايلام


دره ‌شهر


ايلام


دهلران


ايلام


شيروان و چرداول


ايلام


ملكشاهي


ايلام


مهران


ايلام


تنگستان


بوشهر


جم


بوشهر


دير


بوشهر


ديلم


بوشهر


كنگان


بوشهر


گناوه


بوشهر


اردل


چهارمحال و بختياري


كوهرنگ


چهارمحال و بختياري


بشرويه


خراسان جنوبي


درميان


خراسان جنوبي


سرايان


خراسان جنوبي


سربيشه


خراسان جنوبي


فردوس


خراسان جنوبي


نهبندان


خراسان جنوبي


تايباد


خراسان رضوي


تخت جلگه


خراسان رضوي


تربت جام


خراسان رضوي


جغتاي


خراسان رضوي


جوين


خراسان رضوي


خواف


خراسان رضوي


درگز


خراسان رضوي


زاوه


خراسان رضوي


سرخس


خراسان رضوي


كلات


خراسان رضوي


جاجرم


خراسان شمالي


گرمه


خراسان شمالي


مانه و سملقان


خراسان شمالي

 


شهرستان كمتر توسعه يافته


استان


اميديه


خوزستان


انديكا


خوزستان


ايذه


خوزستان


باغ ملك


خوزستان


خرمشهر


خوزستان


دشت آزادگان


خوزستان


رامشير


خوزستان


شادگان


خوزستان


گتوند


خوزستان


لالي


خوزستان


مسجد سليمان


خوزستان


هفتگل


خوزستان


هنديجان


خوزستان


هويزه


خوزستان


ايجرود


زنجان


طارم


زنجان


ماه ‌نشان


زنجان


ايرانشهر


سيستان و بلوچستان


چاه‌ بهار


سيستان و بلوچستان


خاش


سيستان و بلوچستان


دلگان


سيستان و بلوچستان


زابل


سيستان و بلوچستان


زابلي


سيستان و بلوچستان


زهك


سيستان و بلوچستان


سراوان


سيستان و بلوچستان


سرباز


سيستان و بلوچستان


سيب و سوران


سيستان و بلوچستان


كنارك


سيستان و بلوچستان


هيرمند


سيستان و بلوچستان


نيك ‌شهر


سيستان و بلوچستان


خنج


فارس


رستم


فارس


زرين ‌دشت


فارس


فراشبند


فارس


قيروكارزين


فارس


مهر


فارس


بانه


كردستان


بيجار


كردستان


دهگلان


كردستان


ديواندره


كردستان


سروآباد


كردستان


سقز


كردستان


مريوان


كردستان


جيرفت


كرمان


رودبار جنوب


كرمان


ريگان


كرمان


عنبرآباد


كرمان


فهرج


كرمان


قلعه گنج


كرمان


كوهبنان


كرمان

 


شهرستان كمتر توسعه يافته


استان


كهنوج


كرمان


منوجان


كرمان


پاوه


كرمانشاه


ثلاث باباجاني


كرمانشاه


جوانرود


كرمانشاه


دالاهو


كرمانشاه


روانسر


كرمانشاه


سرپل ذهاب


كرمانشاه


قصرشيرين


كرمانشاه


گيلانغرب


كرمانشاه


بهمئي


كهگيلويه و بويراحمد


دنا


كهگيلويه و بويراحمد


كهگيلويه


كهگيلويه و بويراحمد


كلاله


گلستان


گميشان


گلستان


مراوه تپه


گلستان


دلفان


لرستان


سواد كوه


مازندران


كميجان


مركزي


ابوموسي


هرمزگان


بستك


هرمزگان


بشاگرد


هرمزگان


پارسيان


هرمزگان


جاسك


هرمزگان


حاجي ‌آباد


هرمزگان


خمير


هرمزگان


سيريك


هرمزگان


رزن


همدان


كبودرآهنگ


همدان


ابركوه


يزد


خاتم


يزدفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


هوراند


آذربايجان شرقي


اهر


تيكمه داش


آذربايجان شرقي


بستان ‌آباد


سيه ‌رود


آذربايجان شرقي


جلفا


مهربان


آذربايجان شرقي


سراب


ليلان


آذربايجان شرقي


ملكان


تركمانچاي


آذربايجان شرقي


ميانه


كاغذ كنان


آذربايجان شرقي


ميانه


كندوان


آذربايجان شرقي


ميانه


خواجه


آذربايجان شرقي


هريس


مركزي


آذربايجان شرقي


هشترود


نظر كهريزي


آذربايجان شرقي


هشترودفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


انزل


آذربايجان غربي


اروميه


سيلوانه


آذربايجان غربي


اروميه


صوماي برادوست


آذربايجان غربي


اروميه


صفائيه


آذربايجان غربي


خوي


قطور


آذربايجان غربي


خوي


كوهسار


آذربايجان غربي


سلماس


خليفان


آذربايجان غربي


مهاباد


مركزي


آذربايجان غربي


مهاباد


باروق


آذربايجان غربي


مياندوآب


مرحمت ‌آباد


آذربايجان غربي


مياندوآب


محمد يار


آذربايجان غربي


نقده


مركزي


آذربايجان غربي


نقدهفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


اصلاندوز


اردبيل


پارس ‌آباد


خورش رستم


اردبيل


خلخال


شاهرود


اردبيل


خلخال


فيروز


اردبيل


كوثر


مركزي


اردبيل


كوثر


ارشق


اردبيل


مشگين شهر


مرادلو


اردبيل


مشگين شهر


عنبران


اردبيل


نمين


ويلكيج


اردبيل


نمين


كورائيم


اردبيل


نيرفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


كويرات


اصفهان


آران و بيدگل


زواره


اصفهان


اردستان


جرقويه سفلي


اصفهان


اصفهان


جرقويه عليا


اصفهان


اصفهان


چنارود


اصفهان


چادگان


پادنا


اصفهان


سميرم


مركزي


اصفهان


سميرم


بوئين و مياندشت


اصفهان


فريدن


انارك


اصفهان


نائين


خور و بيابانك


اصفهان


نائينفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


چوار


ايلام


ايلام


زرنه


ايلام


ايوان


مركزي


ايلام


ايوان
فهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


خارك


بوشهر


بوشهر


ارم


بوشهر


دشتستان


بوشكان


بوشهر


دشتستان


سعدآباد


بوشهر


دشتستان


شبانكاره


بوشهر


دشتستان


شنبه وطسوج


بوشهر


دشتي


كاكي


بوشهر


دشتيفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


ناغان


چهارمحال و بختياري


كيار


خانميرزا


چهارمحال و بختياري


لردگان


فلارد


چهارمحال و بختياري


لردگان


مركزي


چهارمحال و بختياري


لردگان


منج


چهارمحال و بختياري


لردگانفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


خوسف


خراسان جنوبي


بيرجند


زهان


خراسان جنوبي


قائنات


زيركوه


خراسان جنوبي


قائنات


سده


خراسان جنوبي


قائنات


نيمبلوك


خراسان جنوبي


قائناتفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


انابد


خراسان رضوي


بردسكن


شهرآباد


خراسان رضوي


بردسكن


بايك


خراسان رضوي


تربت حيدريه


جلگه رخ


خراسان رضوي


تربت حيدريه


كدكن


خراسان رضوي


تربت حيدريه


گلبهار


خراسان رضوي


چناران


جنگل


خراسان رضوي


رشتخوار


سليمان


خراسان رضوي


زاوه


خوشاب


خراسان رضوي


سبزوار


روداب


خراسان رضوي


سبزوار


ششتمد


خراسان رضوي


سبزوار


باجگيران


خراسان رضوي


قوچان


كوهسرخ


خراسان رضوي


كاشمر


كاخك


خراسان رضوي


گناباد


احمدآباد


خراسان رضوي


مشهد


رضويه


خراسان رضوي


مشهد


سرولايت


خراسان رضوي


نيشابور


ميان جلگه


خراسان رضوي


نيشابورفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


بام وصفي‌آباد


خراسان شمالي


اسفراين


رازوجرگلان


خراسان شمالي


بجنورد


گرمخان


خراسان شمالي


بجنورد


سرحد


خراسان شمالي


شيروان


قوشخانه


خراسان شمالي


شيروانفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


اروند كنار


خوزستان


آبادان


الوار‌گرمسيري


خوزستان


انديمشك


آغا‌جاري


خوزستان


بهبهان


نسان


خوزستان


بهبهان


زيدون


خوزستان


بهبهان


سردشت


خوزستان


دزفول


شاوور


خوزستان


شوش


فتح‌المبين


خوزستان


شوش


شعيبه


خوزستان


شوشتر


فهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


افشار


زنجان


خدابنده


بزينه ‌رود


زنجان


خدابنده


سجاس ‌رود


زنجان


خدابنده


مركزي


زنجان


خدابنده


زنجانرود


زنجان


زنجان


قره ‌پشتلو


زنجان


زنجان


چورزق


زنجان


طارم


مركزي


زنجان


طارم


فهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


بيارجمند


سمنان


شاهرود


ميامي


سمنان


شاهرود


شهميرزاد


سمنان


مهدي ‌شهرفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


كورين


سيستان و بلوچستان


زاهدان


ميرجاوه


سيستان و بلوچستان


زاهدان


نصرت ‌آباد


سيستان و بلوچستان


زاهدانفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


حسن‌ آباد


فارس


اقليد


سده


فارس


اقليد


مركزي


فارس


اقليد


سرجهان


فارس


بوانات


مركزي


فارس


بوانات


سيمكان


فارس


جهرم


كرديان


فارس


جهرم


رستاق


فارس


داراب


فورگ


فارس


داراب

 


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


مركزي


فارس


داراب


بيضا


فارس


سپيدان


مركزي


فارس


سپيدان


همايجان


فارس


سپيدان


ارژن


فارس


شيراز


كربال


فارس


شيراز


ششده و قره بلاغ


فارس


فسا


شيبكوه


فارس


فسا


نوبندگان


فارس


فسا


ميمند


فارس


فيروزآباد


جره و بالاده


فارس


كازرون


خشت


فارس


كازرون


كنارتخته و كمارج


فارس


كازرون


كوهمرد


فارس


كازرون


اوز


فارس


لارستان


بنارويه


فارس


لارستان


بيرم


فارس


لارستان


جويم


فارس


لارستان


صحراي باغ


فارس


لارستان


گراش


فارس


لارستان


اشكنان


فارس


لامرد


علامرودشت


فارس


لامرد


مركزي


فارس


لامرد


درودزن


فارس


مرودشت


كامفيروز


فارس


مرودشت


دشمن ‌زياري


فارس


ممسني


ماهور‌ميلاني


فارس


ممسني


مركزي


فارس


ممسني


آباده‌ طشك


فارس


ني ‌ريز


پشتكوه


فارس


ني‌ ريز


قطرويه


فارس


ني‌ ريزفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


آبگرم


قزوين


بوئين‌ زهرا


آواج


قزوين


بوئين‌ زهرا


شال


قزوين


بوئين‌ زهرا

 


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


خرمدشت


قزوين


تاكستان


رودبار‌الموت


قزوين


قزوين


رودبار‌شهرستان


قزوين


قزوين


طارم سفلي


قزوين


قزوين


كوهين


قزوين


قزوينفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


كلاترزان


كردستان


سنندج


چهاردولي


كردستان


قروه


سريش ‌آباد


كردستان


قروه


مركزي


كردستان


كامياران


موچش


كردستان


كامياران
فهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


ارزوئيه


كرمان


بافت


رابر


كرمان


بافت


لاله‌ زار


كرمان


بردسير


روداب


كرمان


بم


نرماشير


كرمان


بم


راين


كرمان


كرمان


شهداد


كرمان


كرمان


گلبافت


كرمان


كرمانفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


كليائي


كرمانشاه


سنقر


فيروزآباد


كرمانشاه


كرمانشاه


كوزران


كرمانشاه


كرمانشاه


بيستون


كرمانشاه


هرسينفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


لوداب


كهگيلويه و بويراحمد


بويراحمد


مارگون


كهگيلويه و بويراحمد


بويراحمد


مركزي


كهگيلويه و بويراحمد


دنا


باشت


كهگيلويه و بويراحمد


گچسارانفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


وشمگير


گلستان


آق ‌قلا


فندرسك


گلستان


راميان


مركزي


گلستان


راميان


داشلي برون


گلستان


گنبد كاووس


گاليكش


گلستان


مينو‌دشت


مركزي


گلستان


مينو‌دشتفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


رانكوه


گيلان


املش


مركزي


گيلان


املش


پرهسهر


گيلان


رضوانشهر


خورگام


گيلان


رودبار


رحمت‌آباد و بلوكات


گيلان


رودبار


عمارلو


گيلان


رودبار


رحيم‌ آباد


گيلان


رودسر


ديلمان


گيلان


سياهكل


حويق


گيلان


طوالش


گركان رود


گيلان


طوالش


اطاقور


گيلان


لنگرود


شاندرمن


گيلان


ماسال


مركزي


گيلان


ماسال

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


بشارت


لرستان


اليگودرز


ززوماهرو


لرستان


اليگودرز


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


مركزي


لرستان


اليگودرز


مركزي


لرستان


پلدختر


معمولان


لرستان


پلدختر


پاپي


لرستان


خرم ‌آباد


چغلوند


لرستان


خرم‌ آباد


زاغه


لرستان


خرم‌ آباد


دوره چگني


لرستان


دوره


شاهيوند


لرستان


دوره


ويسيان


لرستان


دوره


فيروزآباد


لرستان


سلسله


مركزي


لرستان


سلسله


درب ‌گنبد


لرستان


كوهدشت


رومشكان


لرستان


كوهدشت


طرهان


لرستان


كوهدشت


كوناني


لرستان


كوهدشت


مركزي


لرستان


كوهدشتفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


بند‌پي شرقي


مازندران


بابل


بند‌پي غربي


مازندران


بابل


يانه ‌سر


مازندران


بهشهر


چهاردانگه


مازندران


ساري


دودانگه


مازندران


ساري


كلباد


مازندران


گلوگاه


هزارجريب


مازندران


نكا


بلده


مازندران


نور


كجور


مازندران


نوشهرفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


قره‌ چاي


مركزي


خنداب


مركزي


مركزي


خنداب


خرقان


مركزي


زرنديه


نوبران


مركزي


ساوه


زاليان


مركزي


شازند


سربند


مركزي


شازندفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


تخت


هرمزگان


بندرعباس


فين


هرمزگان


بندرعباس


قلعه قاضي


هرمزگان


بندرعباس


شيبكوه


هرمزگان


بندرلنگه


مركزي


هرمزگان


بندرلنگه


بيكاه


هرمزگان


رودان


جغين


هرمزگان


رودان


رودخانه


هرمزگان


رودان


مركزي


هرمزگان


رودان


شهاب


هرمزگان


قشم


توكهور


هرمزگان


ميناب


سندرك


هرمزگان


مينابفهرست مناطق كمتر توسعه يافته در امور حمايتي 
(بخش ها)


بخش كمتر توسعه يافته


تابعيت تقسيماتي


استان


شهرستان


خزل


همدان


نهاوند


ثراء


همدان


همدان


فامنين


همدان