قوانین- مقررات- تصویبنامه- آیین نامه

در خصوص خانه سازمانی


‌ماده ۱ - ‌قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني خانه سازماني خانه‌اي است كه از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره‌تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي‌شود.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا