صدور مجوز اجرای مقررات ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری


صدور مجوز موافقت و تعیین زمان اخذ عوارض نوسازی به منظور صرف درآمد حاصل از وجوه اخذ شده جهت نوسازی و عمران شهری وتوسعه معابر و ایجاد پارکها ، پارکینگ ها، میادین و...

1-ارسال درخواست شهرداری متقاضی خدمت از طریق استانداری مربوطه به وزارت کشور
2- بررسی مدارک مورد نیاز اعم از طرح هادی، جامع و یا تفضیلی ارسالی و گزارش توجیهی درخواست مجوز
3-درصورت رعایت ضوابط، تهیه پیش نویس مبنی بر موافقت با اخذ عوارض و تعیین زمان شروع اخذ عوارض
4- امضای مجوز توسط وزیر کشور و ارسال آن آن به استانداری ذیربط

مدارک لازم:

1- محدوده قانونی مصوب 2- ارسال درخواست شهرداری از طریق استانداری 3- امار جمعیتی

مخاطبین:

شهرداریهای سراسرکشور

قوانین و مقررات بالادستی:

قانون شهرداریها و قانون تعاریف محدوده و حریم، قانون نوسازی و عمران شهرداریها مصوب سال 1347

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا