بررسی نیازهای پناهندگان و طرح موضوع برای تعیین مجری و تامین اعتبار با سازمان های بین المللی و داخلی

صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمان های غیردولتی داخلی و بین المللی


1. شناسایی کمبودها و نیازها- تعریف طرح و پروژه متناسب با نیاز 2. شناخت ریسک های حین پروژه - تعریف مراحل مختلف مدیریت پروژه 3. تعریف برنامه‌های کاری اجرای پروژه- نظارت بر اجرا 4. تحلیل نهایی از اجرای پروژه- شناسایی شریک مالی و اجرایی طرح 5. تهیه تفاهم نامه و انعقاد تفاهم نامه- تعریف وظایف و تعهدات 6. دریافت و بررسی گزارشات مالی و عملیاتی پروژه- بازدید از مراحل اجرا 7. بازرسی و حسابرسی- بستن پروژه

مخاطبین:

کلیه پناهندگان دارای مدرک شناسایی معتبر ( کارت آمایش)

قوانین و مقررات بالادستی:

مصوبه هیات وزیران به ش 27862 ت 31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعالیت سازمان های بین المللیفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا