موافقت با تاسیس شهرداری براساس دستورالعمل های مصوب وزارت کشور

صدور مجوز تاسیس شهرداری


1-درخواست شورای روستا، نمایندگان مجلس و یا فرمانداری مربوطه مبنی بر صدور مجوز تأسیس شهرداری 2- ارسال درخواست به وزارت کشور جهت بررسی و اعلام نظر 3- مصوبه هیات وزیران مبنی بر شناخت روستا به عنوان شهر 4- ارسال موافقت وزارت کشور مبنی بر تأسیس شهرداری درصورت وجود شرایط لازم

مدارک لازم:

1-مصوبه هیئت دولت مبنی بر موافقت با شناخت روستا به عنوان شهر 2-فرم های تکمیل شده دستورالعمل تاسیس شهرداریها

مخاطبین:

شوراهای اسلامی روستا، نمایندگان مجلس و فرمانداری/استانداری ذیربط

قوانین و مقررات بالادستی:

قانون تقسیمات کشوری –قانون و دستورالعمل تاسیس شهرداریها

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا