صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی در جمهوری اسلامی ایران


این خدمت دربرگیرنده انجام بررسی های لازم به منظور اتخاذ تصمیم جهت صدور مجوزهای لازم برای فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی می باشد. اخذ گزارشات لازم از سازمان های فعال در امور پناهندگان از دیگر اقداماتی است که در راستای نظارت بر فعالیت های مربوطه صورت می پذیرد.

1. دریافت درخواست و انجام اقدامات لازم جهت تکمیل مدارک
2. انجام مکاتبات موردنیاز، برگزاری جلسه و تنظیم صورت جلسه
3. ثبت و ارسال نامه برای NGO درخواست کننده یا برای وزارت امور خارجه
4. دریافت گزارشات عملکرد سازمان در راستای مجوز دریافتی

مخاطبین:سازمان های غیر دولتی بین المللی

قوانین و مقررات بالادستی: ابلاغیه مقام معظم رهبری 27383-1 /خ م مورخ 27/7/86 و مصوبه هیات وزیران به ش 27862 ت 31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعالیت سازمان های بین المللی

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا