صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان


این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.

1- وصول نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده
2- بررسی و تطبیق با ضوابط
3- تهیه نامه و ابلاغ نطر نظر به استان
4- چاپ و تحویل کارت

مخاطبین:

اتباع خارجی

مدارک لازم:

مدرک اقامتی ( کارت آمایش) و گواهی های هویتی

قوانین و مقررات بالادستی:

شرح وظایف مصوب در حوزه پذیرش اتباع خارجی

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا