صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و نظارت برعملکرد و مجامع عمومی آنها


شرح خدمت: خدمت مذکور دربرگیرنده فرآیندهای مربوطه جهت انجام امور اداری مربوط به صدور مجوز برای تاسیس سازمان های مرم نهاد ، دریافت گزارشات عملکرد مالی واجرایی سازمانهای مردم نهاد و نظارت بر عملکرد آنها ، نظارت برمجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد و اعلام تغییرات به اداره کل ثبت شرکتها می باشد.

نحوه ارائه خدمت: 

1-صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد 
دریافت فرم های تکمیل شده جهت صدور پروانه یا اعتراض به رد درخواست
انجام بررسی های لازم ، تکمیل مدارک و بررسی درخواست در هیات نظارت
اعلام نتایج حاصله به متقاضی (ادامه روند ذکر شده منوط به پاسخ مثبت در این مرحله می باشد)
دریافت فرم های تکمیلی و انجام استعلامات مورد نیاز از قوه قضاییه، ناجا، وزارت اطلاعات و دستگاههای تخصصی (با توجه به زمینه فعالیت)
بررسی و اعلام رای توسط هیات نظارت 
اعلام نتایج حاصله به متقاضی (درصورت اعتراض، تکمیل فرم های مربوطه و طی مراحل ذکر شده در بالا صورت می پذیرد)
دریافت فرم های مرتبط با اساسنامه و جلسه مجمع عمومی
ارسال اطلاعات مربوطه به ثبت شرکت ها و دستگاههای استعلامی
ثبت و اگهی در روزنامه رسمی توسط ثبت شرکت ها
انجام بررسی های تکمیلی و صدور پروانه
2- نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی سازمانهای مردم نهاد
دریافت گزارش عملکرد مالی و اجرایی سازمانهای مردم نهاد
انجام بررسی های کارشناسی مورد نیاز
اخذ نظر دستگاه تخصصی ذیربط درمورد گزارش عملکرد سازمان مردم نهاد
طرح موارد دریافتی در هیات نظارت حسب نیاز
تذکر به سازمان مردم نهاد حسب مورد (دراین مرحله ، تذکر شفاهی مورد انتظار می باشد)
دریافت پاسخ از سوی سازمان مردم نهاد در موارد مربوطه و رفع ابهامات
انجام بررسی های کارشناسی و تشکیل جلسه با سازمان مردم نهاد حسب نیاز
طرح موضوع در جلسه هیات مرکزی نظارت و اخذ مصوبه هیات برای اعلام به سازمان مردم نهاد
اعلام تذکر کتبی به سازمان مردم نهاد حسب مورد
اصلاح وضعیت از سوی سازمان مردم نهاد و انعکاس موارد مربوطه
انجام بررسی های کارشناسی مورد نیاز
طرح موضوع در هیات مرکزی نظارت و اخذ مصوبه هیات جهت طرح شکایت در دادگاه برای ابطال پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد (درصورت نیاز)
اعلام موارد به سازمان مردم نهاد و ارسال دادخواست برای دادگاه جهت ابطال پروانه فعالیت
ارسال ابطال پروانه فعالیت به سازمان مردم نهاد یا طرح مجدد موضوع در هیات مرکزی نظارت حسب رای صادر شده از سوی دادگاه
3-نظارت برمجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد و اعلام تغییرات به اداره کل ثبت شرکتها
انجام بررسی های اولیه و دریافت درخواست برگزاری مجمع
انجام بررسی های کارشناسی
تهیه پیش نویس آگهی روزنامه و تحویل به متقاضی در مواردی که درج آگهی مورد نیاز است.
درج آگهی در روزنامه و ارسال یک نسخه به وزارت کشور (درمواردی که درج آگهی مورد نیاز است)
برگزاری مجمع و ارسال صورت جلسه مجمع 
بررسی منتخبین مورد اشاره در صورتجلسه 
هماهنگی با متقاضی برای برگزاری مجمع دیگر در مواردی که منتخبین ذکر شده مورد تائید نماینده وزارتخانه نباشد. 
تکمیل فرم مشخصات منتخبین (در مواردی که منتخبین درج شده در صورتجلسه توسط نماینده وزارت کشورتأیید می شود) و انجام استعلامات مورد نیاز
بررسی استعلامات
درخواست برای تغییر افراد تائید نشده
تهیه نامه تغییرات به ثبت شرکتها و رونوشت به مراجع مربوطه
ثبت تغییرات در روزنامه رسمی و ارسال یک نسخه به وزارت کشور

عنوان خدمات:

صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و نظارت برعملکرد و مجامع عمومی آنها

مدارک لازم:

صدور پروانه : عکس، تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، سوابق فعالیت، معرفی نامه نماینده هیات موسس نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد: گزارش عملکرد مالی واجرایی توسط سازمانهای مردم نهاد نظارت برمجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد و اعلام تغییرات به اداره کل ثبت شرکتها : دعوتنامه به امور سازمانهای مردم نهاد ، تکمیل فرم های مورد نیاز نظیر فرم صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی (با ساختار امنایی وعضوپذیر) ، فرم صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل از سوی هیات مدیره هیات مدیره (با ساختار عضوپذیر) ، فرم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

قوانین و مقررات بالادستی:

مصوبه هیات وزیران به شماره 27862 ت / 31281 هـ مورخ 8/5/84 – برخی از مواد قانون تجارت ، آیین نامه اجرایی تاسیس وفعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت، آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی

 

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا