ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل


كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط زير به يك طبقه شغلي بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند ۱ فصل اول بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) ارتقا مي يابند

ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل

این متن مربوط به وضعیت 1 مقرره و تا قبل از تاریخ 1396/01/22 می باشد.

 

ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل

الف - نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل: 
كارمندان
 شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط زير به يك طبقه شغلي بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند ۱ فصل اول بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) ارتقا مي يابند:

۱- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي بوده است، به ازاي هر شش سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ۵ ارتقاء مي يابند.

۲- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي (سيكل) بوده است، به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ۶ ارتقاء مي يابند.

۳- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي ديپلم مي باشد، به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ۷ ارتقاء مي يابند.

۴- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارداني يا همتراز مي باشد، به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ۸ ارتقاء مي يابند.

۵- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارشناسي يا همتراز مي باشد، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ۱۰ ارتقاء مي يابند.

۶- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا همتراز مي باشد، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ۱۱ ارتقاء مي يابند.

۷- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي دكتراي حرفه اي يا همتراز مي باشد، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ۱۲ ارتقاء مي يابند.

۸- پزشكان متخصص و همچنين شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي (ph.D) يا همتراز مي باشد، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ۱۳ ارتقاء مي يابند.

تبصره ۱- كارمنداني كه به لحاظ كسب تجارب، مهارت و طي دوره هاي آموزش شغلي مربوط، از توانايي هاي لازم براي تصدي مشاغل بالاتر از شغل فعلي خود برخوردار مي شوند، وليكن داراي مدرك تحصيلي پيش بيني شده در آن شغل نمي باشند، به موجب ضوابطي كه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ خواهد شد از امكان تصدي مشاغل مذكور برخوردار مي شوند.

تبصره ۲- دستگاه هاي اجرايي مي توانند در خصوص آن دسته از مشاغلي كه روند ارتقاء خاص داشته اند و با مفاد بندهاي فوق تطبيق ندارند مراتب پيشنهاد خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارايه نمايند.

تبصره ۳- كارمنداني كه در اجراي تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همچنين كارمندان عضو گردانهاي عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنين ساير كارمنداني كه به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخدامي كشور (سابق) از گروه هاي مربوط برخوردار شده اند، به تناسب از حداكثر طبقات تعيين شده در بندهاي فوق مستثني مي باشند.

تبصره ۴- سوابق تجربي كارمندان در ارتقاي طبقه و رتبه شغلي آنها، براساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره ۵- كارمنداني كه بعد از ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ به استخدام دستگاه هاي اجرايي در آمده اند، تاريخ ورود به خدمت آنان ملاك عمل براي ارتقاي طبقات خواهد بود.

تبصره ۶- شاغلين مشاغل كارداني و بالاتر و يا همترازان آنها كه در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۸ و استان هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايلام، خدمت مي نمايند، به ازاي هر يك سال سوابق تجربي (از تاريخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ به بعد)، از يك سال تعجيل، (كسر سال به نسبت)، در ارتقاي طبقه برخوردار مي شوند. 

ب - نحوه ارتقاي كارمندان در رتبه هاي جدول حق شغل: 
شرايط
 ارتقاي رتبه كارمندان مشمول اين ضوابط به شرح زير مي باشد:

۱- مدت تجربه لازم براي ارتقاي رتبه متصديان مشاغل تا سطح كارداني و كارشناسي و بالاتر به شرح جدول زير مي باشد: 


مدت تجربه قابل قبول براي متصديان مشاغل تا سطح كارداني و كارشناسي و بالاتر


رتبه ها
 
مدت تجربه


مقدماتي


پايه


ارشد


خبره


عالي


مدت تجربه لازم براي مشاغل تا سطح كارداني


۰


۸ سال


۲۰ سال


-


-


مدت تجربه لازم براي مشاغل تا سطح كارشناسي و بالاتر


۰


۶ سال


۱۲ سال


۱۸ سال


۲۴ سال

تبصره ۱- مشاغل كارداني و كارشناسي به مشاغلي اطلاق مي شود كه به رشته هاي شغلي تحت عناوين كارداني و كارشناسي تخصيص مي يابند و يا اين كه پست سازماني شاغلين داراي عنوان كارداني يا كارشناسي باشد، همچنين آن دسته از مشاغلي كه به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل كارداني و يا كارشناسي شناخته شده اند در زمره مشاغل مذكور محسوب مي گردند.

تبصره ۲- براي شاغلين مشاغل كارداني و بالاتر و يا همترازان آنها كه در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۸ و استان هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايلام، خدمت مي نمايند به ازاي هر يك سال سوابق تجربي، (از تاريخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ به بعد)، ۲ سال (كسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود.

۲- عوامل ارزيابي كارمندان براي ارتقاي رتبه شغلي به شرح جدول زير مي باشد: 


رديف


عوامل


امتياز


۱


ميزان ابتكار و خلاقيت در انجام وظايف محوله


۲۰ تا ۰


۲


ميزان افزايش مهارت هاي مربوط به وظايف محوله


۲۰ تا ۰


۳


انجام خدمات برجسته در راستاي شغل مورد تصدي


۲۰ تا ۰


۴


آموزشي هاي طي شده مرتبط با شغل


۲۰ تا ۰


۵


ميزان جلب رضايت ارباب رجوع


۲۰ تا ۰

تبصره - ارزيابي كارمندان و نحوه تخصيص و تعيين امتيازات مندرج در جدول عوامل موضوع اين بند براساس ضوابطي است كه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ خواهد شد.

۳- براي ارتقاي كارمند به يك رتبه بالاتر، علاوه بر رعايت مفاد بندهاي ۱ و ۲ قسمت «ب»، تحقق شرايط زير الزامي است: 
۱-۳- براي
 ارتقاي به رتبه پايه 
۱- كسب حداقل ۶۰ درصد امتياز از نمره ارزيابي جدول بند ۲
 
۲- گذراندن ۳۰۰ ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي
 كارمندان دولت 
۲-۳- براي
 ارتقاي به رتبه ارشد 
۱- كسب حداقل ۷۰ درصد امتياز از نمره ارزيابي جدول بند ۲
 
۲- گذراندن ۲۵۰ ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي
 كارمندان دولت 
۳-۳- براي
 ارتقاي به رتبه خبره 
۱- كسب حداقل ۸۰ درصد امتياز از نمره ارزيابي جدول بند ۲
 
۲- گذراندن ۲۰۰ ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي
 كارمندان دولت 
۳- كسب رتبه خبره براي
 كارمندان مستلزم تأييد كميته موضوع بند ۵ فصل سوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با حضور نماينده معاونت مذكور خواهد بود. 
۴-۳- براي
 ارتقاي به رتبه عالي 
۱- كسب حداقل ۹۰ درصد امتياز از نمره ارزيابي جدول بند ۲
 
۲- گذراندن ۱۵۰ ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي
 كارمندان دولت 
۳- كسب رتبه عالي براي
 كارمندان مستلزم ارسال مدارك لازم از سوي دستگاه اجرايي و تأييد كميته تخصصي نظام شغلي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي باشد.

تبصره ۱- براي شاغلين مشاغل كارداني و بالاتر و يا همترازان آنها كه در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۸ هيأت وزيران و استان هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايلام، خدمت مي نمايند، براي ارتقاء به رتبه هاي شغلي پايه، ارشد، خبره، عالي به ترتيب نيازمند ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد امتيازات موضوع جدول بند ۲ مي باشند.

تبصره ۲- دستگاه هاي اجرايي موظفند فهرست كارمنداني را كه در اجراي مقررات مربوط به رتبه هاي ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي يابند، براي ثبت در بانك اطلاعاتي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، براساس فرمي كه از سوي معاونت مذكور ابلاغ خواهد شد، ارسال دارند.

     

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا