مستندات
آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=204961&isLaw=1&type=all آيين‌نامه...

آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=237085&isLaw=1&type=all   این...

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=180920&isLaw=1&type=all   قانون...

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات   این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1395/01/14 می باشد.   قانون...
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا