نسخه آزمایشی
Menu
صنعت و معدن
در سالهای اخیر با سرمایه گذاری های صورت گرفته، استان شاهد رشد و توسعه در بخش صنعت بوده است به گونه ای که رتبه صنعتی استان از 22 به 18 در کشور بهبود یافته...