نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADAسفر استاندار كرمانشاه به شهرستانهاي اسلام آباد غرب و دالاهو


استاندار كرمانشاه در سفر به شهرستانهاي اسلام آباد غرب و دالاهو از چند طرح عمراني بازديد و در مراسم آغا عمليات اجرايي پروژ ه هاي بيمارستان دالاهو، مركز آموزش اشتغال و كارآفريني بدره اي و طرح توسعه اورژانس بيمارستان امام (ره) اسلام آباد غرب شركت كرد.