نسخه آزمایشی
Menuفرصت‌های سرمایه‌گذاری برق منطقه‌ای غرب


.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری برق منطقه‌ای غرب

دوره بازگشت

سرمایه (سال)

نرخ بازده داخلی

(سالیانه)

حداقل سرمایه

موردنیاز (ریال)

نیروی انسانی

موردنیاز (نفر)

حداقل زمین موردنیاز (هکتار)

ظرفیت تولید سالیانه

عنوان فرصت

ردیف

8/8

   

6

5/37

25 مگاوات

نیروگاه خورشیدی

1

3

   

6

3/0

10 مگاوات

نیروگاه مقیاس کوچک

2