نسخه آزمایشی
Menuفرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه میراث فرهنگی


.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه میراث فرهنگی

موضوع

سرمایه

ظرفیت نفر- سال

نیروی انسانی موردنظر

ارزش فعلی خالص (میلیارد ریال)

دوره بازگشت سرمایه

نرخ بازده داخلی (درصد)

تله‌کابین طاق‌بستان

300/1

000/110

100

2050

5

37

مجتمع تفریحی و توریستی قوری قلعه

152

000/150

20

250

3

34%