جلسه ستاد امر به معروف ونهی از منکر این شهرستان حوانرود

فرماندارجوانرود درجلسه ستاد امر به معروف ونهی از منکر این شهرستان گفت :امر به معروف و نهی از منکر یک کار عملی و فرهنگی است و ما باید با انجام درست وظایف سازمانی و دینی خود و رفتارهای مناسب، الگویی برای سایر اقشار جامعه باشیم.

رستگاریوسفی  افزود:  اگر انجام امربه معروف و نهی از منکر بصورت صحیح در جامعه اجرا شود مانع نفوذ تهاجم دشمنان و تقویت بینش دینی و سیاسی مردم نیز خواهد شد.

وی اظهارداشت : بایستی از ظرفیت طلایه داران  در جهت امربه معروف ونهی ازمنکر استفاده کرد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود