دیدارا جناب آقای مهندس بازوند استاندار کرمانشاه با خانواده های معظم شهدا درجوانرود

حضور مهندس بازوند استاندار محترم کرمانشاه در منزل شهیدان مجید میرزایی ومصطفی مرادی درجوانرود در سفر به حوانرود فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود