جلسه ستاد راهبردی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با حضور سلیمانی نماینده مردم شهرستان کنگاور در مجلس شورای اسلامی

جلسه ستاد راهبردی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر


جلسه ستاد راهبردی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با حضور سلیمانی نماینده مردم شهرستان کنگاور در مجلس شورای اسلامی برگزار گردیداوقات شرعی
آب و هوا