نسخه آزمایشی
مهندس قبادی_ معاونت هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه
مهندس قبادی_ معاونت هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه

مهندس قبادی_ معاونت هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه

معاون امور عمرانی فرمانداریاوقات شرعی
آب و هوا