نسخه آزمایشی
خانم جشن پرووکانی_ کارشناس ارشد علوم اقتصادی_معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری کرمانشاه
خانم جشن پرووکانی_ کارشناس ارشد علوم اقتصادی_معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری کرمانشاه

خانم خدیجه جشن پرووکانی_ کارشناس ارشد علوم اقتصادی _معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری کرمانشاه

معاون برنامه ریزی فرمانداری


شرح وظایف پست معاونت برنامه ریزی

نظارت وایجاد هماهنگی بادستگاههای اجرایی ونهادهای انقلاب اسلامی دراجرای سیاستهای عمومی دولت 

2-تشکیل جلسات شورای اداری ونظارت بر اجرای مصوبات آن طبق مقررات بعنوان دبیر 
3-دریافت وبررسی گزارش عملیات از ادارات تابعه درپایان هر ماه 
5-نظارت و بررسی ومراقبت در مورد آموزش کارکنان فرمانداری وبخشهای تابعه وشهرداری ها 
6-نظارت درمسائل مربوطه به رفاه کارکنان دولت درسطح شهرستان 
7-نظارت بر حسن جریان امور اداری فرمانداری وانجام سریع ودقیق آنها 
8- نظارت و بررسی وبرآورد اعتبارات مورد نیاز وتنظیم بودجه سالانه حسب دستور ابلاغیه وپرداخت هزینه ها درحدود اعتبارات با رعایت قوانین مقررات مربوطه 
9-انجام سایر وظایف وتکالیفی که فرماندار به موجب قوانین ومقررات اداری تفویض می نماید درغیاب وی و باتوجه به ابلاغ صادره 
10-مراقبت کلی دربهبود وپیشرفت اقتصادی 
11-نظارت ومراقبت درامور شرکتهای تعاونی وتوزیع درشهرها وروستاها که بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود 
12-نظارت بر فعالیت مراکز تولیدی وایجاد تسهیلات لازم برای پیشرفت کار آنان 
13-همکاری درتامین مواد اولیه مورد نیاز کارگاهها وکارخانجات حوزه شهرستان با ابتکار عمل مسئولین مربوطه 
14-فراهم نمودن امکانات لازم برای اشتغال وبهره وری از نیروی انسانی ماهر 
15-نظارت بر نحوه فعالیت مامورین ادارات کشاورزی ترویج دامپزشکی وپیشرفت امور کشاورزی ودامپروری وتشویق کشاورزان به افزایش تولیدات کشاورزی به منظور فراهم ساختن قطع وابستگی 
16-تشویق صنایع دستی کوچک ومحلی ونظارت بر ایجاد بازار فروش برای این محصولات وانجام کمک های قانونی برای پیشرفت کارکارخانجات وکارگاههای زود بازده وتاکید بر افزایش تولیدات 
17-نظارت وکنترل برتوزیع کالاهای اساسی وخواربار ومواد سهمیه بندی شده وهمچنین توزیع فرآورده های وسوختی 
18-نظارت بر کار موسسات تجاری بازرگانی حمل ونقل واقدامات لازم به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها با همکاری مسئولین مربوطه 
19-نظارت بر تهیه وگزارش پیشرفت امور اقتصادی وکمبود نیازمندیها جهت اعلام به استانداری 
20-نظارت بر پیشرفت ونحوه فعالیت بنگاههای زود بازده 
21-اقدام وایجاد تسهیلات لازم برای شهرداری های تابعه به منظور استفاده صحیح از اعتبارات عمرانی 
22-بررسی واظهار نظر درمورد طرحهای سازمانی شهرداران تابعه وپیشنهاد صدور احکام مربوط به انتصاب آنان به استانداری

23-بررسی ونظارت درمورد نقشه های هادی شهر های تابعه براساس استاندارهای شهرسازی ونظارت براجرای صحیح نقشه های هادی وجامع شهر ها که به تصویب سازمانهای مربوطه رسیده باشد 

24-اظهار نظر درمورد بودجه ونظارت بر هزینه های شهرداری ها وسازمانهای تابعه ووابسته به آنها وهمچنین اظهار نظر نسبت به میزان بخشودگی عوارض نوسازی درحوزه فرمانداری بر اساس ضوابط ودستور العمل های صادره 
25-تشکیل وحضور مرتب درشورای عمران شهرستان وطرح وتبادل نظر در مورد امور عمرانی 
26-بررسی وپیشنهاد نیازمندیهای عمرانی شهر وروستاهای تابعه 
27-نظارت ومراقبت درنحوه تقسیم اعتبارات طرحهای عمرانی با درنظر گرفتن اولویت ها 
28-ایجاد هماهنگی وارتباط بین دستگاههای اجرایی درسطح شهرستان به منظور اجرای هرچه بهتر طرحها وبرنامه های عمرانی 
29-همکاری ونظارت درتهیه واگذاری مسکن مورد نیاز به افراد واجد شرایط 
30- مراقبت کلی در بهبود وپیشرفت امور عمرانی محل ونظارت بر حسن جریان طرحهای خاص ناحیه ای وعمرانی 
31-نظارت در ساختن راههای فرعی وتاسیس پارکها وسایر اماکن عام المنفعه مانند مساجد 
32-نظارت بر امور گندم ،آرد و نان بعنوان دبیر کمیسیون تعزیرات حکومتی گندم،آرد و نان.
33-دبیرستادهای برگزاری اعیاد،جشنها و یوم الله.اوقات شرعی
آب و هوا