نسخه آزمایشیسراب نیلوفر

این سراب بسیار زیبا در  در بیست  کیلو متری شمال غربی شهر کرمانشاه درابتدای منطقه سنجابی و در دامنه کوه کما جار قرار دارد . این سراب به صورت استخر وسیعی ,مملو از گل های نیلوفر است . غنچه ها و برگ های این گل ها سر از آب بر آورده و سطح وسیعی از سراب را پوشانده است .این سراب ظرفیت بهره دهی آب فراوان دارد و برای پرورش ماهی نیز مناسب است . جهت رفاه باز دید کنندگان در اطراف این سراب , تاسیسات و پارکی بسیار زیبا احداث شده استاوقات شرعی
آب و هوا