مستندات
يكشنبه ابلاغ اولين آيين نامه جامع روابط عمومي در تاريخ كشور اولين آيين نامه جامع نحوه فعاليت ،‌وظايف و اختيارات روابط عمومي در تاريخ كشور ابلاغ شد . به گزارش...

مقدمه:وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی...
اوقات شرعی
آب و هوا