نسخه آزمایشیشرح وظایف روابط عمومی

 يكشنبه ابلاغ اولين آيين نامه جامع روابط عمومي در تاريخ كشور اولين آيين نامه جامع نحوه فعاليت ،‌وظايف و اختيارات روابط عمومي در تاريخ كشور ابلاغ شد به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ، در طول بيش از 53 سال فعاليت روابط عمومي در كشور اين آيين نامه نخستين كار جدي دولتها جهت ساماندهي ساختاري حوزه اطلاع رساني و روابط عمومي ها است كه حاصل بيش از يكسال كار كارشناسي مدون در دفتر سخنگوي دولت با همكاري كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها است 
اين آيين نامه چشم انداز بسيار مناسبي را جهت اجراي دستور رهبر معظم انقلاب جهت فعال سازي روابط عمومي ها فراهم مي سازد .
در اين آيين نامه 10 ماده‌اي به نكات و مسائل متعددي كه مهم‌ترين چالش ها و نياز‌هاي روابط عمومي ها است پرداخته شده كه اهم آنها به شرح ذيل است 

تعيين چارچوب فعاليت روابط عمومي ها 
براساس ماده 1 اين مصوبه « اجراي سياست‌هاي اطلاع رساني دولت » ،‌« همكاري با رسانه‌هاي جمعي » ، «پاسخگويي به شبهات و ابهام‌ها » ، « تهيه و اجراي طرح‌هاي تبليغاتي سازمان » ، « اجراي مناسب مراسم و مناسبت‌ها » ، « ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوطه » ،‌« نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه » ، « مديريت پايگاههاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه » و « افكار سنجي عمومي دستگاهي » از اهم وظايف روابط عمومي ها مي باشد 

تعيين ساختار نوين براي روابط عمومي ها 
از جمله مشكلات اساسي روابط عمومي‌ها كهنگي و عدم ساختار مناسب براي فعاليت‌هاي نوين اطلاع رساني بود. در آيين نامه تدوين شده دولت مقرر گرديد شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي ها جهت اجراي وظايف با توجه به اهداف ، پراكندگيجغرافيايي وساير موارد مربوط ظرف چهار ماه تدوين و به تصويب شوراي اطلاع رساني دولت برسد 

برنامه ريزي جهت جذب كارشناسان روابط عمومي در بدنه دولت 
از ديگر تصميمات ابلاغي در اين آيين نامه اولويت دادن به جذب دارندگان مدارك تحصيلي روابط عمومي و افراد داراي تجربه كاري قابل توجه در حوزه اطلاع رساني براساس سهميه استخدامي دستگاهها به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي است 

الزام جهت آموزش هاي مداوم به روابط عمومي ها با همكاري انجمن‌هاي ذي صلاح 
براساس يكي ديگر از مواد آيين نامه جامع روابط عمومي در كشور ،‌عليه روابط عمومي‌ها با برنامه ريزي شوراي اطلاع رساني دولتآموزش‌هاي مداوم دريافت نموده و با همكاري دستگاههاي اجرايي ،‌آموزش و همچنين انجمن‌ها و موسسات ذي صلاح زمينه ارتقاي آموزشي آنها فراهم مي گردد و به اين منظور از سال آينده رديف مجزايي جهت آموزش هاي روابط عمومي ها اختصاص مي يابد 

نظام مند كردن انتصاب مديران روابط عمومي در دستگاه ها 
به منظور ارتقاي سطح مديران روابط عمومي ها در آيين نامه جامع روابط عمومي پيش بيني شده كه از اين پس مديران روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي‌ترين مقام دستگاه و صرفاً از ميان افراد داراي خلاقيت ، تحرك و آگاهي سياسي ـاجتماعي و رسانه‌اي و تا حد امكان با تحصيلات مرتبط با رشته روابط عمومي و در سازمانها و ادارات زير مجموعه هر دستگاه با هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوطه انتخاب خواهد شد و به طور مستقيم زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت خواهد كرد 

ابلاغ تشكيل شوراي هماهنگي روابط عمومي ها در سطح ملي و استاني 
طبق بخش ديگري از آيين نامه مدون دولت به منظور ايجاد انسجام ،‌اتخاذ شيوه‌هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني شوراي هماهنگي روابط عمومي با حضور مديران روابط عمومي دستگاهها و معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد به رياست سخنگوي دولت و دبيري دبير شوراي اطلاع رساني دولت تشكيل مي شود 
در كليه استانها نيز شوراي هماهنگي روابط عمومي استان به رياست استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با حضور كليه مسئولان روابط عمومي دستگاههاي استاني و فرمانداريها تشكيل خواهد شد 

الزام روابط عمومي ها به همكاري مناسب با رسانه‌ها 
ماده 7 اين آيين نامه روابط عمومي ها را موظف به افزايش همكاري و تعامل خود با كليه رسانه‌هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيما نموده است 

الزام روابط عمومي ها به تدوين برنامه ساليانه كاري 
به منظور طراحي افق‌هاي كاري مدون طبق مصوبه دولت از اين پس روابط عمومي هر دستگاه موظف به تدوين برنامه ساليانه ارتباطي ، اطلاع رساني و انتشاراتي است كه طبق برنامه سالانه وزارتخانه‌و سازمان با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم شده و مبناي كمك‌هاي مالي و اداري به روابط عمومي خواهد بود 

بودجه اطلاع رساني و روابط عمومي بودجه ضروري هر دستگاه 
براساس يكي ديگر از مفاد مصوبه ابلاغي از اين پس شرط مبادله موافقتنامه هاي بودجه در سطح ملي و استاني اختصاص حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني ـ به تفكيك ـ براي فعاليت‌هاي روابط عمومي و اطلاع رساني است كه اين مبلغ در كليه دستگاهها به عنوان هزينه ضروري دستگاه منظور شده و در اختيار روابط عمومي ها قرار خواهد گرفت 
با تعيين كار گروه ويژه‌اي در سطح دولت برنامه ريزي لازم جهت اجرايي شدن كليه مفاد اين تصويب نامه در كليه دستگاهها صورت خواهد پذيرفت 

 اوقات شرعی
آب و هوا