نسخه آزمایشینشست بزرگداشت چهل سالگی انقلاب با حضور سران‌ ایلات و طوایف شهرستان کرمانشاهاوقات شرعی
آب و هوا