نسخه آزمایشیچارت سازمانی

چارت فرمانداری صحنه
 • فرماندار
 • معاون
 • مسئول دفتر
 • کارشناس حراست
 • کارشناس امور بانوان
 • کارشناس بازرسی، ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات و روابط عمومی
 • کارشناس امور حقوقی
 • کارشناس امور سیاسی و انتظامی
 • کارشناس امور سیاسی و انتظامی
 • کارشناس امور اجتماعی و شوراها
 • کارشناس برنامه ریزی و امور عمرانی
 • کارشناس فناوری اطلاعات
 • کارشناس امور عمرانی
 • کارشناس امور شهری و روستایی
 • کارشناس امور مالی و اداری
 • مسئول امور دفتری و بایگانی 
 • مسئول دبیرخانه
 • کارشناس امور دهستان ها و شوراها


بخشداری مرکزی صحنه

 • بخشدار
 • کارشناس امور سیاسی، انتظامی و انتخابات
 • کارشناس امور سیاسی، انتظامی
 • کارشناس امور اجتماعی و شوراها
 • کارشناس امور شهری و روستایی
 • کارشناس امور عمرانی


بخشداری
دینور

 • بخشدار
 • کارشناس امور سیاسی، انتظامی و انتخابات
 • کارشناس امور سیاسی، انتظامی
 • کارشناس امور اجتماعی و شوراها
 • کارشناس امور شهری و روستایی
 • کارشناس امور عمرانی


فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا