آيين نامه اجرايي ماده (80) [ماده (90)] قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن

آيين نامه اجرايي ماده (80) [ماده (90)] قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن

هيأت وزيران در جلسه ۵ /۷ /۱۳۹۶ به پيشنهاد شماره ۱۶۷۰۹۶ مورخ ۹ /۱۲ /۱۳۹۵ وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي ماده (۹۰) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدي آن را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۹۰) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدي آن

ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – هيأت تطبيق: هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين.

ب – هيأت بخش و روستا: هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا.

پ – هيأت شهرستان: هيأت تطبيق مصوبات شهرستان.

ت– قانون: قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدي آن.

ماده ۲ – تعيين اعضاي هيأت هاي تطبيق موضوع ماده (۹۰) قانون به شرح زير است:

الف– انتخاب قاضي توسط رييس قوه قضاييه

ب– انتخاب نمايندگان شوراهاي شهرستان و استان از بين اعضاي شوراهاي مذكور با تصميم اكثريت مطلق اعضاي شورا و با مكاتبه رييس شورا.

پ– انتخاب نماينده فرماندار توسط فرماندار از ميان معاونان فرمانداري.

تبصره ۱– در ابتداي هر دوره شوراهاي اسلامي كشور تا تشكيل شوراهاي جديد شهرستان و استان و معرفي نمايندگان آنها به هيأت هاي تطبيق، نمايندگان قبلي مي توانند در جلسات هيأت هاي مذكور شركت و اظهارنظر نمايند.

تبصره ۲– در طول دوره فعاليت هيأت تطبيق، مرجع ذي ربط معرفي كننده نماينده مي تواند نسبت به جايگزيني نماينده خود اقدام نمايد.

تبصره ۳ – چنانچه هر يك از اعضاي هيأت تطبيق به هر دليلي از هيأت خارج شود، مرجع معرفي كننده موظف است حداكثر ظرف يك هفته نماينده جايگزين خود را به نحوي كه در ادامه فعاليت هيأت تطبيق خللي ايجاد ننمايد، معرفي كند.

ماده ۳ - در صورتي كه رسيدگي به مصوبات يكي از شوراهاي اسلامي كه نماينده آن عضو هيأت تطبيق است مطرح باشد، حسب مورد نماينده جايگزين از طرف شوراي استان يا شهرستان ذي ربط جهت شركت در جلسه هيأت تطبيق معرفي مي شود.

ماده ۴ – به منظور بررسي بيشتر و دقيق تر مصوبات شورا، رؤساي هيأت هاي تطبيق مي توانند به منظور اخذ نظرات مشورتي از كارشناسان ذي ربط بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات هيأت هاي تطبيق دعوت كنند. دستورالعمل مربوط به شرايط كارشناسان مذكور توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵ – جلسات هيأت هاي تطبيق با حضور حداقل دو نفر رسميت يافته و تصميمات با حداقل دو رأي موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۶ – شوراهاي اسلامي شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداكثر ظرف يك هفته پس از تصويب، نسخه اي از مصوبات خود را به هيأت تطبيق ذي ربط، شهرداري، دهياري يا دستگاه هاي اجرايي كه مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمايند. رييس هيأت تطبيق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانوني نسبت به تشكيل جلسه اقدام كند.

ماده ۷ – هيأت تطبيق موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه با ذكر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجديدنظر كند. عدم اعلام نظر توسط هيأت تطبيق در زمان قانوني مقرر، به منزله تأييد مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاريخ وصول اعتراض، حداكثر ظرف ده روز تشكيل جلسه داده و نسبت به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. 
رسيدگي به اعتراض مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت دار نيست.

تبصره ۱ – عدم ارسال پاسخ لازم از سوي شورا در زمان قانوني مقرر به منزله پذيرش اعتراض هيأت تطبيق و كان لم يكن شدن حكم مورد اعتراض هيأت تطبيق است.

تبصره ۲ – در صورتي كه شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار كند، موضوع ظرف (۴۸) ساعت با درخواست كتبي رييس هيأت تطبيق به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانوني (۲۰) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر كند.

ماده ۸ – چنانچه مصوبه شورا با قوانين و مقررات مربوط به هر يك از دستگاه هاي اجرايي، شهرداري و يا دهياري مغاير باشد، مسئولين اجرايي ذي ربط مي توانند مراتب مغايرت را ذكر دلايل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانوني به هيأت تطبيق ذي ربط اعلام نمايند. هيأت تطبيق موظف است طبق ترتيبات قانوني موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به دستگاه معترض اعلام كند.

ماده ۹ – انجام كليه مكاتبات و اداره جلسات بر عهده رييس هيأت تطبيق مي باشد و محل دبيرخانه هيأت هاي تطبيق در فرمانداري و بخشداري ذي ربط است. نحوه فعاليت دبيرخانه هيأت هاي تطبيق و تأمين و پرداخت هزينه هاي مربوط به هيأت تطبيق،مطابق شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ مي شود.

ماده ۱۰ – وزرات كشور مسئول حسن اجراي اين آيين نامه بوده و موظف است بر اساس مسئوليت نظارتي و اجرايي خود، نسبت به عملكرد هيأت هاي تطبيق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر يك از اعضاي هيأت تطبيق را به مرجع ذي صلاح قانوني ذي ربط اعلام و آن را پيگيري نمايد.

تبصره – هيأت هاي تطبيق موظفند به صورت مستمر گزارش اقدامات و عملكرد خود شامل گزارشي از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هيأت مربوط را به نحو مقتضي به اطلاع وزارت كشور و استانداري ذي ربط برسانند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيريفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا