آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي

 آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲ / ۹ / ۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۳۶۱۹ / ۱۶۰ مورخ ۱ / ۳ / ۱۳۸۴ شوراي‌عالي استانها و به استناد ماده (۷۵) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ آيين‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و پرداخت مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي

ماده ۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
الف- قانون: قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن 
ب- شورا: شوراهاي اسلامي موضوع قانون

ماده ۲- پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به كاركنان دولت يا كاركنان مؤسسات عمومي كه با رعايت مقررات مربوط به شورا مأمور مي‌شوند ممنوع است. اين قبيل افراد در صورت انجام كار بعد از ساعت اداري، صرفاً مشمول دريافت اضافه كار با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۳- شوراي‌عالي استانها موظف است ظرف شش ماه آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات تمام وقت يا پاره‌وقت آن دسته از اعضاي شورا را كه جزء كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي نيستند، تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد و تا زمان تصويب آيين‌نامه يادشده مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور اقدام خواهد شد.

ماده ۴- به آن دسته از اعضاي شورا كه فقط در جلسات رسمي شورا، كميسيونها يا ساير جلسات فرعي شركت مي‌ نمايند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد.

ماده ۵- پرداخت حق حضور در جلسات رسمي شورا با تأييد رييس شورا و حق حضور در جلسات كميسيونها و جلسات فرعي بنا به پيشنهاد رييس كميسيون و تأييد رييس شورا مجاز است.


ماده ۶ ـ پرداخت حق جلسه به اعضاي شورا براساس جدول زير انجام مي ‌شود: 


رديف

عنوان (شورا)

حداكثر ساعات جلسه (درماه)

حق جلسه (هرساعت ـ ريال)

۱

شوراي روستا (عشاير)

۲۰

۰۰۰ /۳۵

۲

شوراي بخش

۱۲

۰۰۰ /۴۹

۳ 


شوراي اسلامي شهر تا ده هزار نفر جمعيت

۳۰

۰۰۰ /۳۵۰

شوراي اسلامي شهر بيش از ده هزار نفر تا بيست هزار نفر جمعيت 


۴۰

۰۰۰ /۴۰۰

شوراي اسلامي شهر بيش از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت

۵۰

۰۰۰ /۴۰۰

شوراي اسلامي شهر بيش از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت

۵۰

۰۰۰ /۴۵۰ 


شوراي اسلامي شهر بيش از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت

۶۰

۰۰۰ /۴۵۰ 


شوراي اسلامي شهر بيش از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت

۶۰

۰۰۰ /۵۵۰ 


شوراي اسلامي شهر بيش از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت

۷۰

۰۰۰ /۵۵۰ 


۴ 


شوراي اسلامي شهر بيش از يك ميليون نفر

۷۰

۰۰۰ /۷۰۰ 


شوراي اسلامي شهر تهران

۸۰

۰۰۰ /۷۵۰

۵

شوراي شهرستان

۱۵

۰۰۰ /۴۹

۶

شوراي استان

۲۰

۰۰۰ /۶۳

۷

شوراي عالي استانها

۴۰

۰۰۰ /۸۴

 

تبصره ۱- تعديل ارقام مندرج در جدول اين ماده مطابق افزايش ضريب سنواتي حقوق كاركنان دولت محاسبه و توسط وزارت كشور و شوراي عالي استانها ابلاغ مي شود. 

تبصره ۲- پرداخت حق جلسه با توجه به ميزان حضور، بيشتر از سقفهاي تعيين شده در جدول اين ماده ممنوع است.

تبصره ۳ – هرگونه دريافتي از محل منابع مربوط به شهرداريها توسط اعضاي شوراي اسلامي شهرها علاوه بر ارقام مذكور ممنوع است.

ماده ۷ – هزينه سفر كاري روزانه در داخل كشور به اعضايي كه به منظور انجام وظايف مربوط به شورا در خارج از حوزه انتخابيه خود اعزام مي شوند توسط شوراي ذي ربط به شرح زير قابل پرداخت مي باشد:


۱ – اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرستان ها، استانها و شوراي عالي استانها به ازاي هر روز معادل (۵ /۱) ساعت (حداكثر ۸ ساعت در ماه) حق جلسه موضوع جدول ماده (۶) اين آيين نامه.


۲ – اعضاي شوراهاي اسلامي ساير شهرها و اعضاي شوراهاي بخش، عشاير و روستا به ازاي هر روز معادل (۲) ساعت (حداكثر ۸ ساعت در ماه) حق جلسه موضوع جدول ياد شده.

تبصره ۱ – جهت حضور در جلسات شوراي فرادست هزينه سفر پرداخت نمي گردد.

تبصره ۲ – دستگاه هاي اجرايي مجاز به پرداخت حق مأموريت به كارمندان خود بابت انجام وظايف مربوط به شورا نمي باشند.

ماده ۸- شوراها مي توانند معادل ارقام مذكور در رديف هاي (۱)، (۳) و (۴) جدول موضوع ماده (۶) به هر يك از اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا به صورت ساليانه يكبار و در سقف يك ماه پاداش پرداخت نمايند. پرداخت هرگونه وجه ديگري به جز آن چه كه در قوانين و مقررات پيش بيني شده ممنوع است.

ماده۹ ـ پرداخت مبالغ موضوع اين آيين‌ نامه موكول به پيش‌ بيني اعتبار لازم و تصويب در بودجه سالانه شورا مي باشد.

ماده۱۰ ـ از تاريخ ۲۰ /۱۱ /۱۳۸۳ اين تصويب ‌نامه جايگزين تصويب ‌نامه شماره ۶۷۸۴۲/ت۳۰۸۷۷هـ مورخ ۲۰ /۱۱ /۱۳۸۳ مي‌ شود.

پرويز داودي ـ معاون اول رئيس‌جمهورفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا