استقرار نظام اطلاعات مکان محور دولت الکترونیک


شرح خدمت: باتوجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور و ماموریت های این وزارتخانه در حوزه هایی نظیر اجتماعی ، سیاسی ، تقسیمات کشوری ، مرز و مبارزه با قاچاق و مدیریت بحران و بلایای طبیعی ،داده های مکان محور و سرویس های الکترونیک مورد نیاز در راستای اهداف و ماموریت های این وزارتخانه ، در اختیار دستگاههای دولتی ، بخش خصوصی و آحاد جامعه قرار می گیرد.

نحوه ارائه خدمت:

1. ارائه درخواست
2. بررسی درخواست ارائه شده به منظور تطابق با ضوابط مربوطه
3. انجام هماهنگی های موردنیاز در صورت تطابق درخواست با ضوابط
4. ارائه داده های مکان محور و سرویس های الکترونیک ورد نیاز

مدارک لازم:

درخواست های ارائه شده منطبق بر مصوبات هیات وزیران، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی

مخاطبین:

 دستگاههای دولتی ، درخواست های مردمی به ویژه در حوزه تقسیمات کشوری ، بخش خصوصی در جهت تهیه اطلاعات و داده های مورد نیاز

قوانین و مقررات بالادستی:

نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ایران قانون وظایف وزارت کشور قانون برنامه پنجم توسعه کشور قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اصلاحیه های آن آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا