صدور مجوز احداث بازارچه های مرزی و فعالسازی بازارچه های غیرفعال یا نیمه فعال و تعاونی های مرزنشینان


خدمت مذکور در جهت بررسی پیشنهادات مربوطه ، اتخاذ تصمیمات مورد نیاز به منظور احداث یا فعال¬سازی بازارچه¬های غیر¬فعال یا نیمه فعال و تعاونی های مرزنشینان بوده و به لحاظ اقتصادی در مناطق مربوطه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. نتیجه نهایی تصمیمات اتخاذ شده، در اختیار استانداری ذیربط قرار داده می شود.

بررسی وضعیت بازارچه های مرزی:
1- دریافت گزارش از سوی استانداریها در خصوص وضعیت بازارچه های مرزی 
2- بررسی موضوع و استعلام از سازمان توسعه تجارت 
3- بررسی کارشناسی موضوع و استخراج دلایل مشکلات مربوطه
4- پیگیری از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط جهت رفع مشکلات 
5- در صورت نیاز به اقدام به صورت فرادستگاهی و یا پیگیری از سوی هیأت محترم دولت، انعکاس موضوع به کمیسیون اقتصاد
ایجاد بازارچه های مرزی:
1. ارائه درخواست و توجیهات فنی و اقتصادی
2. برگزاری جلسات کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی
3. ارائه پیشنهادات جهت اخذ مجوز ایجاد بازارچه برای تصویب در هیات دولت (نهاد ریاست جمهوری) و درصورت نیاز به فعالسازی بازارچه های غیر فعال یا نیمه فعال، پیگیری توسط وزارت امورخارجه.

مخاطبین:

مرزنشینان، ساکنین مناطق مرزی، استانداریهای مرزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی:

قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه اجرایی آن (مصوب هیات دولت )

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا