قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيمياييفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا