تغییر سرپرست به دلیل بدسرپرستی، حضانت، کفالت، قیومیت

موارد مربوط به یارانه


قابل توجه افراد:- -جامانده گان از ثبت نام در سال 1393 -متقاضیان جدید دریافت یارانه -خانوارهای از قلم افتاده در ثبت نام سال93 -موالید جدید- طلاق-ازدواج-فوت- دارای مشکلات سجلی دریافت کنندگان یارانه-- بدسرپرستی- تغییر سرپرست یارانه بگیران- یارانه نیروهای مسلح- افزایش مستمری مددجویان- تفکیک و جداسازی سهم یارانه اعضای زیر مجموعه از خانوار اصلی- جدا سازی یارانه مزدوجین از خانوارهای قبلی- انصراف یا حذف سرپرست خانوار از فهرست یارانه بگیران- حذفیات مرحله41- حذفیات شناسایی خانوارهای پردرامد-

قابل توجه افراد:

جامانده گان از ثبت نام در سال 1393

متقاضیان جدید دریافت یارانه

خانوارهای از قلم افتاده در ثبت نام سال93

موالید جدید

طلاق-ازدواج-فوت

دارای مشکلات سجلی دریافت کنندگان یارانه

بدسرپرستی- تغییر سرپرست یارانه بگیران

یارانه نیروهای مسلح

افزایش مستمری مددجویان

تفکیک و جداسازی سهم یارانه اعضای زیر مجموعه از خانوار اصلی

جدا سازی یارانه مزدوجین از خانوارهای قبلی

انصراف یا حذف سرپرست خانوار از فهرست یارانه بگیران

حذفیات مرحله41

حذفیات شناسایی خانوارهای پردرامدفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا