مراحل صدورپروانه ساختماني درروستاهاي فاقد دهيار

نحوه صدور پروانه و پایان کار ساختمانی در روستاها توسط دهیاری هافرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا