کارشناس ارزیابی عملکرد, بازرسی و پاسخگویی به شکایات

شرح وظايف پست سازماني
 
      فرم ع 23(4 ـ 74 ) ت 2 سازمان اداری و استخدامی کشور

1 ـ وزارت/ مؤسسه :  استانداری                  

2 ـ واحد سازماني:(  فرمانداری ....)

3 ـ محل جغرافيايي خدمت  :شهرستان        

4 ـ عنوان پست/ شغل: کارشناس  ارزیابی عملکرد, بازرسی و پاسخگویی به شکایات                  

5 ـ نوع پست/شغل :    ثابت /موقت                    

6 ـ شماره پست/ شغل ‍:                          

7ـ وظايف پست/شغل فوق الذكر براساس وظايف واحد سازماني كه در تاريخ 15/5/1397  به  تاييد سازمان اداری و استخدامی کشور رسيده است ،‌به شرح زير تعيين ميگردد.

1-                    مطالعه و بررسي و اظهار نظر در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد فرمانداری و دستگاههای اجرایی شهرستان .

2-                  تهيه و تنظيم پيش نويس طرح ها، نامه ها و دستورالعمل ها و ...

3-                  پيگيري و هماهنگي در خصوص بازرسی از دستگاههای اجرایی شهرستان .

4-                  تطبيق و رسيدگي به شکایات واصله

5-                  جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات وگزارشات دستگاههای اجرایی شهرستان .

6-                  تهيه گزارش تخصصي در خصوص بازرسی .

7-                  ارائه پيشنهاد برنامه ريزي مقدماتي ارزیابی دستگاههای اجرایی.

8-                 رسیدگی به شکایات و درخواست هايي که از سوي استانداري ، مردم و ساير دستگاه ها ارجاع مي گردد (طرح سامد)

9-                 کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی هاي آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به فرماندار

10-               بازرسی و ارزشیابی عملکرد مديران دستگاه هاي اجرايي ارزيابي طرح تکريم ارباب رجوع در ادارات سطح شهرستان

11-                 مطالعه وبررسي قوانين ومقررات، ارائه گزارشها ونظرات كارشناسي وشركت در جلسات همايشها ودوره هاي آموزشي مرتبط.

12-                انجام ساير امور محوله وفق مقررات .

 

مسئولين مربوطه

عنوان پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تاريخ

امضاء

نسخه

تعيين كننده وظايف

فرماندار

-

 

 

 

ص : 1

تأئيد كننده وظايف

معاون توسعه مديريت ومنابع استانداری

-

 

 

مسئول واحد تشكيلات وزارت کشور

مدیر کل دفتر تشکیلات

 

 

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا