۲۶ دی ۱۳۹۸
شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان روانسر برگزار شد
۲۵ دی ۱۳۹۸
مجموعه جهاد دانشگاهی استان با فرماندار روانسر دیدار کردند
۲۵ دی ۱۳۹۸
نشست شورای زکات شهرستان روانسر برگزار شد
۲۴ دی ۱۳۹۸
اعضای شوریا تایم شهرستان روانسر با امام جمعه این شهر دیدار کردند
تا انتخابات
آب و هوای روانسر