۳۰ مهر ۱۳۹۷
فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان روانسر معرفی شد
۲۹ مهر ۱۳۹۷
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان روانسر برگزار شد
۲۹ مهر ۱۳۹۷
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان روانسر برگزار شد
۲۳ مهر ۱۳۹۷
گردهمایی ائمه جمعه و جماعات شهرستان روانسر برگزار شد