۳۰ مهر ۱۳۹۷
مشکلات تعدادی مراجعه کننده دربیست و ششمین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمدناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.
۳۰ مهر ۱۳۹۷
جلسه ستاد مبارزه بامواد مخدر با حضور فرماندار و مسئولین دستگاهای ذیربط درسنقروکلیایی برگزار شد.
۲۸ مهر ۱۳۹۷
همایش دهیاران بخش کلیایی با موضوع نشست توجیهی وآموزشی باحضورفرماندارسنقروکلیایی، بخشدارکلیایی و دیگرمسئولین و دهیاران این بخش درسالن جلسات شهرداری برگزارشد.
۲۸ مهر ۱۳۹۷
جلسه شورای مهارت با حضور فرماندارسنقرو کلیایی، مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه و سایر مسئولین ذیربط در سنقرو کلیایی برگزار گردید.