نسخه آزمایشیچارت سازمانی فرمانداری سنقرو کلیایی


چارت سازمانی فرمانداری سنقرو کلیایی • *فرماندار • *معاون • *مسئول دفتر • *کارشناس حراست • *کارشناس امور بانوان • *کارشناس بازرسی، ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات و روابط عمومی • *کارشناس امور سیاسی و انتخابات • *کارشناس امور امنیتی و انتظامی • *کارشناس امور اجتماعی و شوراها • *کارشناس فناوری اطلاعات • *کارشناس امور عمرانی • *کارشناس امور شهری و روستایی • *کارشناس امور مالی و اداری • *مسئول امور دفتری و بایگانی • *مسئول دبیرخانه • *کارشناس امور دهستان ها و شوراها بخشداری مرکزی سنقر • بخشدار • *کارشناس امور سیاسی، انتظامی و انتخابات • *کارشناس امور سیاسی، انتظامی • *کارشناس امور اجتماعی و شوراها • *کارشناس امور دهستانها و شوراها بخشداری کلیایی • بخشدار • *کارشناس امور سیاسی، انتظامی و انتخابات • *کارشناس امور سیاسی، انتظامی • *کارشناس امور اجتماعی و شوراها • *کارشناس امور شهری و روستایی • *کارشناس امور عمرانیاوقات شرعی
آب و هوا