نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف

شرح اهداف و وظایف حوزه استاندار:

انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاههای دولتی در جهت تسریع در وظایف و ماموریت های محوله
ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت هایی که براساس تشکیلات استانداری ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد
اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت های واحدهای زیر مجموعه استاندار.
انجام پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استانداری و سایر دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادهای استان.
انجام وظایف و امور مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات کشوری و لشکری و مهمانان خارجی.
برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در رابطه با فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری ها و دهیاری ها استان.