نسخه آزمایشی
Menuاطلاعيه برگزاري پنجمين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت استان كرمانشاه

در راستاي اجراي بند "ت" ماده "يك" تصويب نامه شماره 27862/ت31281/هـ مورخ 8/5/84 هيات وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد) ، پنجمين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت طي روز يكشنبه تاريخ 15/5/96 در محل سالن شهداي دولت استانداري كرمانشاه راس ساعت9 صبح برگزار خواهد شد .

بدينوسيله از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد داراي پروانه فعاليت از استانداري كرمانشاه ، دعوت بعمل مي آيد بمنظور ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبير خانه هيات نظارت ذيربط مراجعه و به شرح ذيل اقدام نمايند .
الف : سازمانهايي كه متقاضي نامزدي انتخابات جهت تصدي سمت "نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت" هستند ، مي بايست در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده از تاريخ 16/3/96 لغايت 25/3/96 اقدام نمايند .
ب : سازمانهايي كه صرفا متقاضي شركت در جلسه انتخابات بمنظور راي دادن هستند ، مي توانند از تاريخ 16/3/96 لغايت 10/5/96در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده اقدام كنند .
*مدارك مورد نياز جهت صدور كارت ورودبه جلسه راي دهندگان و نامزدهاي انتخابات بشرح ذيل است :
1. تصوير پروانه فعاليت صادره از استانداري
2.تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور مبني بر ثبت تغييرات هيات مديره سازمان مردم نهاد .
3.اصل صورتجلسه هيات مديره سازمان مردم نهاد مبني بر معرفي نماينده تام الاختيار جهت شركت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).
4.يك قطعه عكس 4×3براي نماينده
5.تصوير صفحه اول شناسنامه ،تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت و تكميل فرم ثبت نام براي نامزدهاي انتخابات.
*لازم به ذكر است هر سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي يك نماينده اقدام نمايد و حضور نماينده جهت ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه الزامي است .
*محل ثبت نام :دبير خانه هيات نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد مستقر در استانداري كرمانشاه .

دبيرخانه هيات نظارت استان كرمانشاه