نسخه آزمایشی
Menu

فرآيند تاسيس و صدور پروانه فعاليت ونظارت برسازمان هاي مردم نهاد

فرآيند تاسيس و صدور پروانه فعاليت ونظارت برسازمان هاي مردم نهاد


فرآيند تاسيس و صدور پروانه فعاليت ونظارت برسازمان هاي مردم نهاد

فرآيند تاسيس و صدور پروانه فعاليت ونظارت برسازمان هاي مردم نهاد:

فرايند تاسيس و صدورپروانه فعاليت سمن به ترتيب شامل مراحل ذيل مي باشد : ثبت نام متقاضي در فرم مربوطه در سامانه وزارت كشور،بررسي و تاييد اوليه تقاضا در سامانه توسط كارشناسان امور سازمان هاي مردم نهاد دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري،تكميل فرم مشخصات فردي 9 نفر اعضاء سمن و اساسنامه مشتمل برمفاد مربوطه از جمله غيرسياسي و غير انتفاعي بودن و بيان اهداف و شيوه هاي اجرا متناسب با محور،حوزه و موضوع فعاليت سمن در سامانه توسط متقاضي،اخذ معرفي نامه از طرف 9 نفراعضاء با موضوع معرفي يكي از اعضاء جهت پيگيري و انجام اموراداري و تشكيل و تكميل پرونده توسط دبيرخانه هيات نظارت بر سمن هاي استان(كارشناسان امور سازمان هاي مردم نهاد)حاوي تصويرمدارك شخصي،فرم مشخصات فردي و اساسنامه و انجام استعلامات چهارگانه سياسي،امنيتي-انتظامي،اخلاقي-پيشينه كيفري و اعلام نظر دستگاه تخصصي منضم به تصوير مدارك شخصي،فرم مشخصات فردي اعضاء و يك نسخه از اساسنامه سمن به ترتيب از طريق اداره اطلاعات،انتظامي،دادگستري و اداره مرتبط با موضوع فعاليت سمن،تشكيل جلسه هيات نظارت بر سمن هاي استان توسط دبيرخانه مذكور به منظور طرح و بررسي پرونده هاي تقاضاي تاسيس سمن جهت اعلام نظراعضاء هيات نظارت و تاييد نهايي درخواست ها بر اساس روئيت مدارك از جمله اساسنامه و استعلامات،تكميل فرم 1 موجود در سامانه شامل:تعيين 5 نفرعضو هيات مديره،2 نفرعلي البدل هيات مديره، 1 نفر بازرس و 1 نفرعلي البدل بازرس از بين 9 نفراعضاء معرفي شده و تعيين سمت اعضاء هيات مديره توسط متقاضي،ارسال فرم 1 و اساسنامه امضاء شده توسط كليه اعضاء در سه نسخه به دبيرخانه،معرفي به اداره ثبت شركت ها به انضمام يك نسخه از فرم 1 و اساسنامه امضاء شده(تمام صفحات)توسط كليه اعضاء و ممهور به مهر دبيرخانه هيات نظارت براي تاييد نام سمن،اخذ شماره ثبت و آگهي روزنامه توسط متقاضي و ثبت شركت ها، بايگاني يك نسخه از آگهي روزنامه در پرونده سمن و صدور پروانه فعاليت سمن با امضاء استاندار محترم..همچنين پس از تاسيس و صدور پروانه فعاليت سمن ها،نظارت،بازرسي و بازديد از فعاليت هاي سمن ها نيز انجام گرفته و ضمن اخذ گزارشات اجرايي و مالي سالانه در سامانه و دريافت آگهي روزنامه رسمي ثبت تغييرات جلسات مجمع عمومي اعضاء و اساسنامه آنها توسط كارشناسان،تخلفات احتمالي سمن ها نظير: انجام فعاليت هاي سياسي و اقتصادي(انتفاعي و كسب سود) و امورغير قانوني و خارج از ضوابط و درتضاد با ارزشها،هنجارها و عرف جامعه،قابل پيگيري بوده و منجر به طرح موضوع و بررسي پرونده تخلفات سمن ها در جلسه هيات نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد استان و صدور و اعمال راي اعضاء،حسب مورد شامل: تذكر،تعليق و ابطال پروانه فعاليت سمن توسط دادگاه (ازطريق ارائه درخواست دبيرخانه هيات نظارت بر سمن ها به دادگاه) مي گردد.