نسخه آزمایشی
Menu

مطالب و نكات آموزشي مربوط به امور مالي سازمان هاي مردم نهاد :

مطالب و نكات آموزشي مربوط به امور مالي سازمان هاي مردم نهاد :


مطالب و نكات آموزشي مربوط به امور مالي سازمان هاي مردم نهاد :

 

 مطالب و نكات آموزشي مربوط به امور مالي سازمان هاي مردم نهاد :

1-ارائه شماره حساب بانكي به نام سازمان مردم نهاد(سمن) به مراجع نظارتي پس از صدور پروانه فعاليت الزاميست.

2-سمن ها بايد داراي دفاتر حسابداري شامل: دفتر روزنامه،دفتر معين و دفتركل باشند

3-دفاتر حسابداري و اسناد مالي بايد در محل دفتر سمن موجود و در زمان بازرسي قابل ارائه باشند

4-دفاتر مذكور بايد خوانا و بدون قلم خوردگي باشند

5-خارج نمودن دفاتر حسابداري از محل دفاتر سمن ها توسط بازرسان ممنوع مي باشد مگر با حكم مراجع قضايي صالح(ماده 9 آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي)

6-سمن ها براي دريافت وجوه وكمك هاي دولتي و خيرين از طريق برگزاري همايش،مراسم و يا به صورت واريز به حساب سمن،بايد داراي پروانه فعاليت از مراجع نظارتي بوده و در واقع شخصيت حقوقي داشته باشند

7-وجوه دريافتي از ادارات و خيرين بايد صرفا به شماره حساب بانكي اعلام شده به مراجع نظارتي و به نام سمن واريز گردد.واريز وجوه مذكور به شماره حساب اشخاص و به نام آنها اعم از مديرعامل،اعضاء هيات مديره،بازرس و ساير اعضاء سمن تخلف محسوب مي گردد.

8-با توحه به غيرانتفاعي و عام المنفعه بودن فعاليت سازمان هاي مردم نهاد تقسيم دارايي سمن و هرگونه وجوه و كمك هاي دريافتي از ادارات و خيرين بين اعضاء اعم از مديرعامل،اعضاء هيات مديره،بازرس و ساير اعضاء به صورت سهم در زمان فعاليت و حتي پس از انحلال سمن نيز ممنوع مي باشد(وچوه مذكور بايد فقط درامورعام المنفعه هزينه گردد)

9-درانجمن هاي حمايتي نظير حمايت از بيماران سرطاني ام اس و ... وجوه دريافتي از ادارات و خيرين بايد ابتدا به حساب سمن واريز و سپس به شماره حساب اعضاء انجمن(بيماران و افراد نيازمند) واريز گردد.

 

 

10-نصب صندوق و فروش قبض جهت جمع آوري كمكهاي مردمي صرفا در محل دفتر سمن مجاز مي باشد.اما نصب صندوق در اماكن عمومي نظير ادارات،بيمارستان ها و... در صورت هماهنگي و كسب مجوز از آنها بلا مانع است.

11- نصب صندوق و فروش قبض توسط سمن ها در سطح شهر و معابر عمومي ممنوع مي باشد.

12-هرگونه سوء استفاده و تخلف مالي توسط سمن ها قابل پيگيري و طرح و بررسي پرونده آنها در هيات

نظارت بر سمن ها مي باشد 

 

مواد قانوني مربوط به امورمالي سازمان هاي مردم نهاد مندرج در آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي موضوع تصويب نامه شماره 27862 ت31281ه مورخ 8/5/84 هيات محترم وزيران:

ماده 5 : سازمان(سمن) مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي(هيات نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد) مربوط و نيز در طي سال ساير گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع ياد شده حسب مورد ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.

ماده 6 : هزينه هاي سازمان از منابع زير تامين مي گردد:

الف-هديه اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي

ب-وقف و حبس

پ-وجوه حاصل از فعاليت هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين نامه

ت-حق عضويت در سازمان

تبصره1-سازمان موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي مشخصات منبع كمك كننده ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجه نظارتي مربوط اعلام نمايد.

تبصره 2-دريافت كمك از منابع رسمي بين المللي و منطقاي و آژانس هاي وابسته به سازمان ملل نياز به دريافت مجوز ندارد

ماده 7 :تقسيم دارايي سود و يا ذرآمد سازمان در ميان مؤسسان اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است

ماده 9-سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كند.بازرسان نيز بايد در حضور نمايند سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند.نحوه بررسي بايد به گونه اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد.خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازررسي مگر به حكم مرجع قضايي صالح ممنوع است.

تبصره 2 ماده 21 : در اساسنامه سازمان بايد به صراحت نحوه ارائه گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاء خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود.