نسخه آزمایشی
Menuآیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار