نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف دفتر هماهنگي امور اقتصادي

آخرين اصلاحات:

 • بررسي ومطالعه در امور توليد و ارائه پيشنهادات لازم در جهت رفع مشكلات و بهبود وضعيت اقتصادي در استان.
 • انجام هماهنگي هاي لازم بمنظور تشكيل و مديريت بازارچه هاي مرزي در استان براساس ضوابط و مقررات مربوطه ونظارت و ارزيابي عملكرد آنها با همكاري سايرواحدهاو دستگاه هاي ذيربط .
 • پيگيري مسائل و مشكلات اقتصادي مرتبط با بازارچه هاي مرزي و تعاوني هاي مرزنشين .
 • نظارت و پيگيري امور مربوط به گندم ، آرد و نان و هماهنگي جهت ابلاغ دستورات و اجرايي شدن تصميمات ملي در حوزه مذكور .
 • ساماندهي و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط جهت اجراي مصوبات ستاد هدفمندي يارانه ها.
 • ارزيابي وضعيت پيشرفت پروژه هاي مهم اقتصادي در استان و پيگيري لازم براي رفع مشكلات و موانع احتمالي آنان.
 • هماهنگي و نظارت برفرآيند تهيه و توزيع كالا و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط به تنظيم بازار استان .
 • انجام هماهنگي لازم درخصوص پيگيري مشكلات بخش صنعت و معدن استان ،شهركهاي صنعتي و خوشه هاي صنعتي و ارائه پيشنهادات در راستاي رفع مشكلات .
 • اعمال كنترل لازم و بررسي مسائل و مشكلات مرتبط با زنجيره هاي تامين و توزيع كالا و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي.
 • ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات جهت بهبود وضعيت و پيشرفت فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي.
 • نظارت و بررسي عملكرد بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و بيمه هاي دولتي داراي مجوز.
 • پيگيري مسائل مربوط به ارتقاء سطح معيشت مرزنشينان با همكاري ساير واحدها و دستگاه هاي ذيربط استان .13.هماهنگي و همكاري با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرائي دربخشهاي مختلف اقتصادي (صنعت و معدن، كشاورزي ،خدماتي و منابع طبيعي استان
 • هدايت و راهبري امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان، از جمله جمع آوري آمار و اطلاعات و طرح موضوعات در كميسيون ها ، شوراها و ستادها و كميته هاي ذيربط جهت همكاري و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و ارائه تحليل هاي لازم به مسئولين ذيربط.
 • شركت در جلسات مربوط به امور اقتصادي و توسعه منطقه اي (كميسيون ها، شوراها، ستادها، كارگروهها و كميته ها و زير مجموعه هاي آنان
 • بررسي و شناسايي امكانات و توانمنديهاي استان در زمينه‌كشاورزي، دامپروري، صنعتي، خدماتي و نظاير آن به‌منظورتوسعه‌و پيشبرد برنامه‌هاي كشاورزي و دامپروري و صنعتي و بازرگاني استان و ارائه‌پيشنهاد و راه‌حل‌هاي مناسب به واحدهاي استاني ‌دستگاه‌هاي اجرائي و انجام پيگيري‌هاي لازم براي رفع نارسائي‌ها مشكلات و مسائل آنان.
 • نظارت بر فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي مسئول در امر صادرات بمنظور تحقق اهداف و تكاليف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور ، سند توسعه استان و ساير سياست هاي كلان اقتصادي
 • ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مسئول در امر صادرات بمنظور فراهم نمودن تسهيلات لازم براي توسعه صادرات خدمات بويژه خدمات فني و مهندسي وترانزيت كالا از استان
 • نظارت بر تدوين و اجراي برنامه هاي حمايتي ، هدايتي ، فني و زير بنايي بخش صادرات استان
 • پيگيري برنامه هاي مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سياست هاي ابلاغي
 • نظارت ، شناسايي و پيگيري مشكلات واحدهاي توليدي – صنعتي
 • نظارت عاليه براجراي مصوبات ستاد راهبردي و مديريت اقتصاد مقاومتي در استان.
 • پيگيري و نظارت برنامه ي راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مبادلات مرزي(مناطق آزاد و ويژه ، بازارچه هاي مرزي ،اسكله هاي خاص)
 •