نسخه آزمایشی
Menu

برگزاري اختتاميه خنده درماني در بوستان بانوان

گزارش تصويري از اختتاميه خنده درماني

اختتاميه خنده درماني در بوستان بانوان كارمندان با حضور زهره رستمي مديركل امور زنان و خانواده، جمعي از بانوان شاغل در استانداري و اقشار مختلف بانوان برگزار گرديد .

در اين برنامه از مربيان و عوامل اجرايي طرح با اهداي لوح، تقدير بعمل آمد.